Skip to main content

Knüppel Csomagolástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság/kiadási állapot: 2023. április 27.

Általános üzleti feltételek

1. Az általános üzleti feltételek alkalmazási köre

1.1. ​​​​A jelen általános üzleti feltételek („ÁÜF“) a Knüppel Csomagolástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-190377; továbbiakban „Vállalkozás”) vevőivel, ügyfeleivel vagy megrendelőivel (a továbbiakban: „Megrendelő”) létrejövő minden üzleti kapcsolatra, így különösen a megkötésre kerülő szerződésekre, a szerződések kitárgyalására, a vonatkozó ajánlatokra, alkalmazandóak. A jelen ÁÜF alkalmazandó függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Vállalkozás javára milyen módon adott le rendelést.

1.2. Az ÁÜF csak akkor alkalmazandó, ha a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősül. A jelen ÁÜF különösen áruk, termékek (a továbbiakban: „Termék”) értékesítéséről és/vagy szállításáról kötött szerződésekre vonatkoznak tekintet nélkül arra, hogy a Vállalkozás maga állítja-e elő a Terméket vagy beszállítótól szerzi be azt. Az ÁÜF alkalmazási köre alól kivételt képez a www.Knueppelshop.de webes portálon keresztül eszközölt beszerzés, vásárlás, amelyre más általános üzleti feltételek vonatkoznak. A jelen ÁÜF az adott Megrendelővel létrejövő teljes üzleti kapcsolatra vonatkozik, azaz a Vállalkozás és a Megrendelő között valamennyi áruértékesítésére vonatkozó adásvételi és szállítási szerződésre anélkül, hogy a Megrendelő figyelmét fel kellene hívni erre az üzleti kapcsolat létrejöttét követően minden egyes újabb megrendelés, szerződés esetében.

1.3. ​​​​A jelen ÁÜF-ben foglalt feltételektől eltérő feltétel vagy rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha és amennyiben a Vállalkozás az adott feltételben vagy rendelkezésben a Megrendelővel kifejezetten, külön az egyedi szerződésesben, írásban megállapodott, és ebben az esetben is az általános szerződési feltételtől eltérő feltétel vagy rendelkezés kizárólag az ezt tartalmazó külön eseti szerződésre alkalmazandó. Az előbbiektől eltekintve a Megrendelővel már érvényesen létrejött megállapodásokra, illetve a jövőben létrejövő bármilyen megállapodásra a jelen ÁÜF-ben foglalt feltételek érvényesek.

1.4. A Megrendelő ezennel tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás kifejezetten kizárja az ÁÜF-től eltérő bármely más Megrendelő által hivatkozott/alkalmazott általános szerződési feltétel alkalmazását. Amennyiben a Megrendelő saját általános szerződési feltételeire hivatkozik, azok helyébe a jelen általános szerződési feltételek lépnek, és a Megrendelő általános szerződési feltételeinek egyik rendelkezése sem válik alkalmazandóvá a felek között (ideértve különösen a jelen ÁÜF alapján teljesített Termékek szállítására vonatkozó rendelkezéseket).

2. Szerződéskötés

2.1. A Vállalkozás ajánlatai nem járnak ajánlati kötöttséggel kivéve, ha a Vállalkozás az ajánlatában meghatározza az ajánlati kötöttség időtartamát. A Megrendelőnek a Vállalkozás ajánlatával való egyetértést kifejező jognyilatkozata nem minősül a Megrendelő általi elfogadásnak abban az esetben sem, ha csupán lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz.

2.2. ​​​​​​​A Termékek Megrendelő általi akár telefonon, postán, faxon vagy e-mailben történő megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. Amennyiben más nem derül ki a megrendelésből, Vállalkozás jogosult – de nem kötelezett – elfogadni a szerződéses ajánlatot az ajánlat Vállalkozáshoz történt beérkezésétől számított két héten belül.

2.3. ​​​​​​​Vállalkozás – a saját belátás szerint – vagy írásban (ideértve az e-mailen történő visszajelzést is) igazolja vissza a megrendelést vagy a Termék Megrendelő részére történő kiszállításával. A teljesítéssel kapcsolatban felmerülő további megállapodásokat, változtatásokat és feltételeket a Vállalkozásnak mindig írásban (a Vállalkozás ügyfélszolgálat részére küldött e-mailben vagy a Vállalkozás székhelyére küldött postai levél útján) kell elküldeni, amely kizárólag a Vállalkozás általi írásos elfogadással válik a szerződés részévé.

2.4. ​​​​​​​Megrendelő által telefonon, szóban bemondott Termékekre a Vállalkozás egyedi mérlegelést követően vagy elfogadja a megrendelést, vagy kéri annak írásos leadását. Amennyiben a Vállalkozás kéri a szóbeli megrendelés írásban történő megerősítését, úgy a Megrendelő köteles azt a megrendelési igény jelzését követő egy munkanapon belül írásban (levélben, fax útján vagy e-mailben) megerősíteni. Ha a Megrendelő az ilyen módon leadott megrendelését nem erősíti meg – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozás szabad belátása szerint megtagadhatja a megrendelés teljesítését vagy a megrendelést a szóban előadottaknak megfelelően teljesítheti. Megrendelő a megrendelést megelőzően a Termékek árát, műszaki paramétereit köteles ellenőrizni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

 

​​​​​​​2.5. A Megrendelő által minimálisan rendelhető mennyiség 1 raklapnyi Termék. Ettől való eltéréshez a Vállalkozás kifejezett hozzájárulása szükséges.

​​​​​​​2.6. A Vállalkozás és a Megrendelő között a jelen ÁÜF szerint akkor jön létre a szerződés, ha a postán, faxon vagy e-mailben leadott megrendelést a Vállalkozás elfogadja, vagy a szóban leadott megrendelést szóban visszaigazolja, vagy a Megrendelő a Vállalkozás ajánlati kötöttséggel adott ajánlatát írásban, faxon vagy e-mailben elfogadja.

​​​​​​​2.7. A szerződéskötés után a Megrendelő köteles átvenni a Terméket a Vállalkozástól.

​​​​​​​2.8. A Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott formatervek, képek, tervrajzok, számítások, méretek, kapacitás, súlyadatok, teljesítmény, modellek és bármilyen egyéb információ – függetlenül attól, hogy katalógusában, brosúrájában, hirdetésében vagy honlapján szerepel – a lehető legpontosabb(ak), azonban a Megrendelő azok pontosságára és teljeskörűségére nem hagyatkozhat teljes mértékben, kivéve, ha a felek írásban erről kifejezetten megállapodnak. Ezek az információk önmagukban nem minősülnek a felek által a szállítandó Termékekkel kapcsolatban megállapodott tulajdonságnak és nem szavatolják a Vállalkozás által szállítandó termékek tulajdonságait vagy élettartamát. Továbbá ezen információk nem szolgálhatnak alapul a Vállalkozással szemben kártérítési igények benyújtásához.

3. Szállítás

​​​​​​​3.1. A Termékek átadása a Vállalkozás eltérő tájékoztatása hiányában a kiszállítási raktárából történik, amely egyben a teljesítés helye is. A Megrendelő kérésére és költségére a Termék más rendeltetési helyre is leszállítható (kiszállításos értékesítés). Amennyiben felek másban nem állapodnak meg, Vállalkozás jogosult maga meghatározni a kiszállítás módját (pl. fuvarozó vállalkozást, csomagolás módját). Amennyiben felek „díjmentes szállításban” állapodnak meg, az megfelel a 2020-es kiadású Incoterms CPT paritásának.

​​​​​​​3.2. A megállapodás szerinti szállítási határidő az a nap, amely napon a Terméket a Megrendelőnek le kell szállítani. Kiszállításos értékesítés esetén a Vállalkozás jogosult a Termékeket már ezen időpont előtt akár egy héttel is leszállítani, amely előteljesítést a Megrendelő elfogad. Főszabály szerint, ha a felek egy meghatározott szállítási határnapban kifejezetten nem állapodtak meg, a Vállalkozás a Termékeket az általa megjelölt szállítási időszakon belül köteles szállítani. A szállítási határidő viszont meghosszabbodhat, ha (i) a megrendelt Termék kiszolgáltatására a Vállalkozás cégcsoportjának külföldi raktárából kerül sor, illetve ha (ii) a megrendelt Termékek kiszolgáltatása a Vállalkozás beszállítója érdekkörében felmerült okból késedelembe ütközik. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az előbbi tájékoztatást kifejezetten tudomásul vette, a jelzett speciális esetkörökben jelentkező meghosszabbodott szállítási időtartamok miatt keletkező esetleges veszteségei és kárai kompenzálására, a Termékek átvételének megtagadására nem jogosult.

​​​​​​​3.3. Ha Vállalkozásnak a Termék legyártásához, legyártatásához, beszerzéséhez dokumentumok, adatok kellenek a Megrendelőtől vagy a Megrendelő egyéb közreműködése szükséges, akkor a Termék kiszállítási raktárban történő átadása – vagy – ha abban állapodtak meg – a Megrendelőnek történő kiszállítása annyi idővel meghosszabbodik, amennyi idővel a Megrendelő a szükséges dokumentumok átadásával vagy egyéb együttműködésével késedelembe esett. Ammenyiben a Megrendelő késedelme meghaladja a 15 napot, a Vállalkozás jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani és az ezzel kapcsolatos kárát érvényesíteni.

​​​​​​​3.4. Ha a Termék kiszállítási raktárban történő átadására vagy szállítására a megállapodott határidőn belül a Vállalkozásnak felróható okból nem kerül sor, a Megrendelő a Vállalkozás számára írásos felszólítást köteles küldeni ésszerű, de legalább tíz napos határidő, a 3.2. pont speciális esetkörei esetében legalább harminc napos póthatáridő kitűzésével. Vállalkozás kizárólag azt követően esik késedelembe, ha a Megrendelő által biztosított ésszerű mértékű póthatáridő lejárt. Ezen határidőt megelőzően a Megrendelő nem jogosult veszteségei vagy költségei tekintetében kártérítést követelni (a 3.2 pont speciális esetkörei esetében ilyenkor sem) vagy a megrendelt Termékek átvételét megtagadni vagy a szerződést megszüntetni. A Megrendelő a biztosított ésszerű mértékű póthatáridő lejártát követően jogosulttá válik a szerződést megszüntetni.

​​​​​​​3.5. A Vállalkozás szállításának előfeltétele az, hogy a Megrendelő kötelezettségeit szerződésszerűen és határidőben teljesítse. A Megrendelő köteles minden, a Vállalkozás teljesítéséhez szükséges, dokumentumot és engedélyt beszerezni (amennyiben szükséges), illetve azokat a teljesítéshez szükséges mértékben a Vállalkozás, illetve megbízásából eljáró személyek rendelkezésére bocsátani. A szállítást a Vállalkozás mindaddig nem kezdi meg, amíg Vállalkozás teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő által beszerzendő valamennyi dokumentumot és engedélyt kérésére meg nem kapta és/vagy a Megrendelő a szállítás időpontjáig teljesítendő szerződéses kötelezettségéit nem teljesítette.

​​​​​​​3.6. Vis maior események – mint pl. tűzvész, árvíz és hasonló események okozta üzemszünet, nyersanyaghiány, import vagy export korlátozások vagy állami intézkedések – és egyéb előre nem látható, rendkívüli, a Vállalkozás számára elháríthatatlan események – mint pl. a termelő üzem és berendezés meghibásodása, a Vállalkozás beszállítóinak vagy a Megrendelő által megbízott szállítónak a nem teljesítése, késedelme vagy szállításának felfüggesztése, energia vagy munkaerőhiány, sztrájk okozta üzemzavar vagy szállításban jelentkező egyéb nehézségek, forgalomkorlátozások – bekövetkezte esetén a Vállalkozás – amennyiben ezen események akadályozzák, hogy határidőben, szerződésszerűen teljesítsen – jogosulttá válik arra, hogy a szállítási határidőt az akadályoztatásához mérten, illetve az újraindításhoz szükséges ésszerű időtartammal meghosszabbítsa, vagy a szerződést felmondja, ill. attól elálljon. Amennyiben a jelen pont szerinti vis maior események, vagy egyéb előre nem látható rendkívüli események miatt következik be késedelem, a Megrendelő nem jogosult kártérítést vagy a késedelemmel összefüggésben felmerült egyéb költségei megtérítését követelni. Ha azonban a Termékek szállítása a fentiek miatt hat hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ill. azt felmondani.

​​​​​​​3.7. A felek a várakozási díjról az alábbiak szerint állapodnak meg: A Megrendelő köteles a fel- és lerakodásnál a várakozási időt és késéseket elkerülni. A várakozási idő első órája díjmentes, ezt követően minden megkezdett óra után 40 euró kerül felszámításra. A megbízott fuvarozó köteles a fel- és lerakodási helyen minimum 2 órát várakozni. 2 óra letelte után jogosult más kiszállítási határidőt megszabni. Az ismételt kiszállítással kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik. A minimálisan kiszámlázható várakozási díj egy óra, ezt a felek tudomásul veszik. A várakozási díj kiszámításakor a meghatározott fel- és lerakodás időpontját, időkapu esetén az időkapu kezdetét és végét magában foglaló időszak alatti vagy azt megelőző bejelentkezéstől számított időpontot kell figyelembe venni. Minden más esetben a megérkezés és a fel- vagy lerakodás időpontját kell figyelembe venni.

​​​​​​​3.8. Ha Megrendelő késik az átvétellel, nem biztosítja az együttműködést, vagy ha a szállítás a Megrendelőre visszavezethető más okból késik, Vállalkozás jogosult követelni az ebből keletkező kárának, valamint pl. raktározási költségből eredő többletráfordításainak, illetve az ismételt kiszállítás költségének megtérítését. Ezen igényérvényesítés nem érinti a Vállalkozásnak a további igényeinek érvényesítésére irányuló jogát és a felmondáshoz, illetve elálláshoz fűződő jogát.

​​​​​​​3.9. Szállítási biztosítás csak a Megrendelő kifejezett írásos megbízása alapján a Megrendelő költségére jön létre.

​​​​​​​3.10. Eltérő megállapodás hiányában a Termékek akkor minősülnek átadottnak kiszállításos értékesítés esetén, amikor a Vállalkozás vagy a megbízott fuvarozó cég a Termékeket a Megrendelő által megadott szállítási címre kiszállította (ideértve a 3.11. pont szerinti esetet is). Ha a szállítást a Megrendelő szervezi, a Termékek akkor minősülnek átadottnak, amikor a Vállalkozás azokat a fuvarozó cégnek átadta. A Vállalkozás vagy annak megbízottja által történő szállítás esetén a Megrendelő köteles a szállítási címre való bejutást, szükség esetén a lerakodás és Termékek átvételének feltételeit, valamint a Termékek jogszerű átvételéhez szükséges felelős személy jelenlétét biztosítani.

​​​​​​​3.11. Ha a megrendelt Termékek átadásánál a Megrendelő képviselője nincs jelen, hogy a Termékeket átvegye, és ha a szállítási címen nincs olyan biztonságos zárható terület, ahol a Vállalkozás vagy a megbízott fuvarozó cég a Termékeket otthagyhatná, akkor a Vállalkozás vagy a megbízott fuvarozó cég arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Termékeket megfelelően leszállította elégséges és teljes körű bizonyítékul szolgál arra, hogy a Termékek szállítását a Vállalkozó szerződésszerűen megkísérelte, viszont az a Megrendelőnek felróható okból nem teljesült. Az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Megrendelőt terhelik.

​​​​​​​3.12. Megrendelő vagy más általa meghatalmazott személy a fuvarozóval közösen megvizsgálja a Termék állapotát és veszteség vagy sérülés esetén kifogással él a fuvarozó felé. Ha kívülről látható veszteségről vagy megrongálódásról van szó, Megrendelő köteles közölni kifogásait a fuvarozóval a Termék leszállításakor. A kifogásokat a fuvarlevélbe jegyzik be. Ha kívülről nem látható veszteségről vagy megrongálódásokról van szó, a Megrendelő 7 munkanapon belül érvényesíti a kifogásait a fuvarozóval szemben, amelybe nem számítódnak bele a vasárnapok és a hivatalos ünnepnapok.

4. Részszállítások / Többletszállítás, hiányos szállítás

Vállalkozás jogosult elvárható terjedelemben részteljesítéseket nyújtani részszállítások formájában, és eltérni a megállapodás szerinti mennyiségektől az ágazatban szokványos mennyiségi és minőségi tűréshatárokon belül azzal, hogy részszállítások esetében is a legkisebb szállítható mennyiség legalább egy raklapnyi Termék.

5. Lehívásos megbízások

​​​​​​​5.1. Amennyiben Megrendelő és Vállalkozás részszállításokban állapodott meg szállítási terv alapján, Megrendelő köteles átvenni Vállalkozástól a részszállításokat.​​​​​​​

5.2. Azon keretszerződéseket, amelyekben az egyedileg a Megrendelő számára gyártott termékek meghatározott éves átvételi mennyiségében állapodtak meg, lehívásos megbízásoknak vagy szerződéseknek nevezik. Ha – eltérő megállapodás hiányában – három hónapos időszakon belül nem történik lehívás, Vállalkozás jogosult négyhetes időközönként részszállítások teljesítésére és ezeket úgy ütemezni, hogy az utolsó részszállítás az éves határidő végére megtörténjen. A részszállításokat Vállalkozás mindig a szállítás előtt 7 nappal bejelenti a Megrendelőnek. A részszámlák esedékessége a 9. fejezetben leírt fizetési feltételekhez igazodik.​​​​​​​

5.3. Ha a Megrendelő nem fogadja be a Termékeket póthatáridő kitűzése után sem, Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől és/vagy a teljesítés helyett kártérítést követelni.

6. A kockázat átszállása

​​​​​​​6.1. A Termékekhez fűződő kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Vállalkozás a Termékeket a Megrendelőnek vagy, amennyiben a fuvar megszervezését a Megrendelő vállalta, a Megrendelő által megbízott fuvarozó cégnek átadja. A kárveszély akkor is átszáll a Megrendelőre, ha a Vállalkozás szerződésszerűen megkísérelte a szállítást, viszont az a Megrendelőnek felróható okból nem teljesült (pl. átvételre jogosult személy nem volt a megadott címen). A kárveszély átszállásának pillanatától a Megrendelő viseli a Termékek elvesztésének, sérülésének, károsodásának vagy bármilyen más jellegű értékcsökkenésének kockázatát.

​​​​​​​6.2. Csomagküldő értékesítés esetén a Termék véletlenszerű megsemmisülésének, elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata, valamint a késedelem kockázata akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Vállalkozás a Terméket átadja a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a csomagküldés végrehajtására kijelölt más személynek vagy intézménynek.

​​​​​​​6.3. Részletekben történő szállítás esetén, a kárveszély a leszállított részletek kapcsán száll át a Megrendelőre. Ha a Termékek szállítása a Megrendelőnek felróható okból szenved késedelmet, a kárveszély azon a napon száll át a Megrendelőre, amikor a Termékek szállításra készen álltak vagy megfelelően leszállításra kerültek, viszont azok átadása a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg.

​​​​​​​6.4. Súly- vagy mennyiségbeli eltérés esetén a szállítási súlynak és mennyiségnek meghatározására a Vállalkozás gyárában átadáskor vagy feladáskor megállapított súly az irányadó.

7. Igénybe vett szolgáltatások / a szolgáltatás zavarai

​​​​​​​7.1. Vis maior esetén a Vállalkozás belátása szerint jogosult a megkötött szerződéstől elállni, illetve azt felmondani vagy a szállítási határidőt a 3.7 pontban leírtak szerint addig felfüggeszteni, amíg vis maior helyzet meg nem szűnik, anélkül, hogy a Megrendelő irányába kártérítési felelőssége merülne fel.

​​​​​​​7.2. Vis maior esetén a Megrendelő a szerződést hat hónap után szüntetheti meg, akkor is csak a még nem teljesített rész vonatkozásában.

​​​​​​​7.3. A Vállalkozás oldalán bekövetkező vis maior esetnek minősül többek között, de nem kizárólagosan bármely olyan eset, amikor szerződéskötést követően a Vállalkozás teljes mértékben és/vagy ideiglenesen akadályoztatva van a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésében, vagy a szükséges előkészületek megtételében, így különösen tűz, víz, árvíz, sztrájk, import- és exportkorlátozások, kormányzati intézkedések, energiaszolgáltatás szünetelése, a Vállalkozás beszállítóinak hibái, szállítási késedelmei, szállítási akadályok, illetve a Vállalkozásnak fel nem róható bármely egyéb ok.

​​​​​​​7.4. A Vállalkozás a Megrendelőt vis maior felmerüléséről a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni.

8. Árak

Az vételár nem tartalmazza egyéb megállapodás hiányában az általános forgalmi adót, a szállítás, a csomagolás költségét, a vámokat és egyéb közterheket (így különösen a környezetvédelmi termékdíjat).

9. Fizetési feltételek és számlázás

​​​​​​​9.1. A vételár kifizetése a számlázástól és a Termék kiszállítási raktárban való rendelkezésre bocsátásától vagy – ha megállapodás rögzíti – a Termék kiszállításától számított 14 napon belül esedékes. Amennyiben a Megrendelőnek a kiszállítási raktárból kell átvennie a Terméket, a vételár megfizetése a Termék átvételével válik esedékessé. A Vállalkozás – külön megállapodás alapján – a Megrendelő részére hosszabb fizetési határidőt is biztosíthat különösen, ha korábban már egy megrendelés előre fizetéssel sikeresen lezárult.

​​​​​​​9.2. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elálljon és a szerződést azonnali hatállyal megszüntesse abban az esetben, ha az ajánlat elfogadását követően – a szerződés teljesítése előtt – a költségekben aránytalan változás következik be (pl. árfolyamokban, anyagköltségekben, szállítási költségekben, munkaerő költségében, import és/vagy export vámokban és egyéb díjakban). A Vállalkozás köteles a Megrendelő számára és kérésére elállását indokolni.

​​​​​​​9.3. A Vállalkozás saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Megrendelőnek a számlát papíron vagy elektronikusan állítja ki, valamint hogy postán vagy e-mailben küldi meg. Amennyiben a Vállalkozás a számlát postai úton küldi meg, a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap azzal, hogy a Vállalkozás nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Vállalkozás e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Amennyiben a Vállalkozás a számláját e-mailben küldi meg, a kézbesítés napjának az elküldést követő munkanap minősül.​​​​​​​

9.4. A Vállalkozás a Megrendelő számlával kapcsolatos mindennemű reklamációját kizárólag a számla kézbesítésétől számított 5 napon belül, írásban vagy e-mail útján fogadja el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a Vállalkozás a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni a Vállalkozás bankszámlájára.

​​​​​​​9.5. A Vállalkozás jogosult a Megrendelő le nem járt tartozásait azonnal esedékessé nyilvánítani és előleget vagy biztosítékot követelni abban az esetben, ha (i) a Megrendelő az esedékessé vált számlákat a fizetési határidőig nem fizeti meg, azaz ha fizetési késedelembe esik bármelyik számla vonatkozásában vagy (ii) olyan kedvezőtlen információ jut a Vállalkozás tudomására, mely kétségessé teszi a Megrendelő fizetőképességét vagy hitelképességét (pl. a Megrendelő vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárás indult, csődeljárás, végrehajtási vagy felszámolási eljárás indul ellene).

​​​​​​​9.6. A Megrendelőtől befolyó összegeket a Vállalkozás elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra számolja el, az egyes csoportokon belül (költség, kamat, főtartozás) a korábban esedékessé vált követelésék sorrendjében számolja el a Megrendelő a befolyt összeget, ha a teljes csoport kiegyenlítésére a befolyt összeg nem elegendő.

​​​​​​​9.7. Ha felek írásban erről külön megállapodnak, Vállalkozás a számla dátumától számított 14 napon belül történő fizetésbeérkezés esetén 2% skontót biztosít a vételár vonatkozásában.

​​​​​​​9.8. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy követelései nem számíthatóak be a Vállalkozás felé fennálló fizetései kötelezettségeibe.

​​​​​​​9.9. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Megrendelő a fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szerint a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Ezenkívül a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalány is fizetendő a Vállalkozásnak. A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.

​​​​​​​9.10. Ha a Megrendelő a jelen 9. pontban meghatározott Vállalkozás felé fennálló kötelezettségei bármelyikét nem teljesíti, vagy ha a Vállalkozás alappal feltételezi, hogy a Megrendelő nem lesz képes vagy hajlandó a jövőben bármely fent említett kötelezettsége teljesítésére, a Vállalkozás a saját belátása szerint mérlegelve az alábbiakra jogosult anélkül, hogy felelőssé válna a Megrendelő káraiért:

  • előleget (akár 100% mértékben), a fizetésre megfelelő biztosítékot vagy valamennyi fennálló és jövőbeni szerződés alapján esedékes fizetések bármelyikének azonnali megfizetését követelheti szállításkor;
  • szállításait (vagy szállításra szánt Termékek készítését és feldolgozását) felfüggesztheti függetlenül attól, hogy a fizetésre azonnali vagy jövőbeni biztosítékot kér;
  • a szerződéseket azonnali hatállyal megszüntetheti;
  • azonnali hatállyal elállhat egy vagy több hatályos szerződéstől, amely tekintetében a Megrendelő nincs szerződésszegésben anélkül, hogy elvesztené a jogát, hogy a Megrendelőtől teljes kártérítést követeljen.

10. Tulajdonjog fenntartás

​​​​​​​10.1. Vállalkozás a Termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az adott megrendelés vételárát meg nem fizeti. Ezen tulajdonjog fenntartás a leszállított Termékek egészére vonatkozik. Ha a Megrendelő csak részletfizetést teljesített, a tulajdonjog fenntartás egészen addig fennáll, amíg a Megrendelő a teljes vételár összeget kiegyenlítette.

​​​​​​​10.2. A Megrendelő nem jogosult a Termékeket elidegeníteni vagy megterhelni (így különösen elzálogosítani vagy harmadik fél számára azokkal kapcsolatban bármilyen egyéb jogot engedni) amíg a Termékek tulajdonjoga a Megrendelőre át nem szállt.

​​​​​​​10.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozás által szállított Termékeket gondosan kezelni, e körben köteles a Megrendelő a Termékek elvesztésre, sérülésre és megsemmisülésre – pl. tűzkárra, vízkárra és lopásra – teljes helyreállítási értéken saját költségén biztosítást kötni. A Megrendelő ezennel a Vállalkozásra engedményezi a biztosításokból eredő követeléseit. A Vállalkozás az engedményezést ezennel elfogadja. A Megrendelő továbbá köteles a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékeket a szükséges gondossággal kezelni és biztosítani, hogy megállapítható legyen róluk, hogy azok a Vállalkozás tulajdonát képezik, továbbá köteles más tételektől elkülönített helyen tárolni azokat.

​​​​​​​10.4. A Megrendelőnek tulajdonjog fenntartás mellett leszállított, és még a Megrendelő telephelyén tárolt Termékeket a Vállalkozás jogosult visszaszállítani abban az esetben, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségeivel késedelembe esett vagy a 9.5. pontban meghatározott valamelyik körülmény felmerül. A Megrendelő köteles telephelyére és/vagy épületébe a Vállalkozásnak az általános munkaidő során bejutást biztosítani ahhoz, hogy a Termékeket megvizsgálhassa, illetve jogait gyakorolhassa.

​​​​​​​10.5. Megrendelő jogosult értékesíteni a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a szabályos üzleti forgalmának keretében. Továbbértékesítés esetén Megrendelő a Vállalkozással szemben fennálló tartozásainak biztosítására már most a Vállalkozásra engedményezi a vevővel szemben az értékesítésből keletkező igényeit a tulajdonjog fenntartással érintett Termékek vételárának erejéig. Vállalkozás ezúton elfogadja az engedményezést. Vállalkozás meghatalmazza és megbízza Megrendelőt, hogy a Vállalkozás részére engedményezett követeléseket Vállalkozás számlájára hajtsa be. Ha Megrendelő a Vállalkozással szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek nem tesz szabályosan eleget, a jelen pontban foglalt meghatalmazás megszűnik és Vállalkozás saját maga érvényesíti a harmadik fél vevővel szemben a követelést. ​​​​​​​

10.6. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékek lefoglalása vagy harmadik fél részéről történő bármilyen más beavatkozás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozást azonnal írásban és e-mail útján értesíteni.

​​​​​​​10.7. Ha a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései ellenére a Vállalkozás tulajdonjog fenntartásával érintett Termékek más, nem a Vállalkozás tulajdonában lévő anyagokkal kerülnek feldolgozásra, a Vállalkozás az így létrejövő Terméken közös tulajdonjogot szerez olyan az arányban, ahogy a saját Termékei értéke a feldolgozáskor az együttesen feldolgozott más termékek értékéhez aránylik. Az így létrejött termékekre a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékekkel azonos feltételek vonatkoznak. Ha a tulajdonjog fenntartással érintett Termékek a tulajdonán kívüli más termékekkel elválaszthatatlanul egyesülnek vagy vegyülnek, a Vállalkozás az új terméken közös tulajdonjogot szerez olyan arányban, ahogy a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékek értéke az egyesülés vagy vegyülés időpontjában az egyesült/vegyült termékek értékéhez aránylik. A Megrendelő köteles a Vállalkozás kizárólagos vagy közös tulajdonában álló Termékeket a Vállalkozás nevében kezelni.

11. Szavatosság

​​​​​​​11.1. Vállalkozás a megrendelés előtt átadott termékleírásnak, vagy a szerződés részét képező jelen ÁÜF-nek, valamint a megállapodásban rögzített specifikációnak megfelelően szállít. Ez utóbbi minőségre vonatkozó megállapodásnak minősül. A gyártó vagy más harmadik fél nyilvános nyilatkozataiért Vállalkozás nem vállal felelősséget.

​​​​​​​11.2. Nem minősül hibának a minőségbeli, anyagtisztasági, színbeli vagy egyéb tulajdonságbeli eltérés, amely elkerülhetetlen. A Termék tulajdonságaira Magyarországon érvényes ágazati szabványok, standardok és szabályozások (különösen az ISO szabványok, a színstandardok és a DIN) érvényesek azok mindenkor érvényes szövegezésében. Az importált anyagokra a mindenkori gyártó ország megfelelő feltételei érvényesek.

​​​​​​​11.3. A Vállalkozás kizárólag olyan, – felek eltérő rendelkezése hiányában – a szállítást/átvételt követő három hónapon belül észlelt hibáért vállal szavatosságot, amely a szállítás időpontjában már létezett, de még nem volt észlelhető. Ha Vállalkozás beszállítójának a Vállalkozás irányában fennálló szavatossági felelőssége három hónapnál rövidebb, a Vállalkozás a Megrendelőt megfelelően tájékoztatja arról, hogy ez a korlátozás vele szemben is érvényes.

​​​​​​​11.4. Megrendelőnek a szállítás/átvétel után haladéktalanul meg kell vizsgálnia a Terméket, és ha nyilvánvaló hibát talál (jelleg, mennyiség, minőség hibája, beleértve a téves vagy hiányos szállításokat is), azt késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni. Késedelem nélkülinek minősül a közlés, ha a szállítástól, ill. a hiba felfedezésétől számított két héten belül történik, a közlés időben történő elküldése elégséges a határidő betartásához. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

​​​​​​​11.5. A 11.3. pont szerinti szavatossági kötelezettség kizárólag olyan hibákra vonatkozik, melyek szállításkor/átvételkor az indokolt mértékű átvizsgálást követően sem voltak egyértelműek, és amelyekre rendes üzemi körülmények között, a Termék rendeltetésszerű használata során derül fény. A szavatosság nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a Megrendelő által vagy megbízásából végzett elégtelen vagy el nem végzett karbantartásból, javításból vagy nem rendeltetésszerű használatból erednek.

​​​​​​​​​​​​​​11.6. A Megrendelő a 11.3. pontból eredő jogokra csak akkor hivatkozhat, ha

  • a Vállalkozásnak a 11.3 pontban meghatározottak szerint bejelenti a hibát;
  • a hiba fennálltát megfelelően igazolta; és
  • teljes körűen együttműködik annak érdekében, hogy a Vállalkozás a hibát ésszerű időn belül orvosolni tudja.

​​​​​​​11.7. Megrendelő alapos minőségi kifogás/hibabejelentés esetén a még fel nem dolgozott vagy már feldolgozott Termék tekintetében pótszállítást (termék cseréjét) követelhet. A pótszállítás sikertelensége esetén Megrendelő jogosult vételárcsökkentésre vagy a szerződéstől való elállásra.

​​​​​​​11.8. Ha a szállítás a Megrendelő által megnevezett harmadik fél részére történik, úgy Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy ez a harmadik fél teljesítse a Termék átvizsgálására irányuló kötelezettségét a 11.4 pont szerinti terjedelemben és az ott megadott időtartamon belül, és tájékoztassa Vállalkozást vagy Megrendelőt a megállapított hibákról.

​​​​​​​11.9. Megrendelő köteles maga megvizsgálni a Termék rendeltetésszerű használatra, illetve a felhasználási célra való alkalmasságát. Kísérleti mintadarabokat a szokványos kereten belül lehet rendelkezésre bocsátani.

12. Elévülés

​​​​​​​12.1. Az egyes szerződésekből származó igények a kárveszély átszállításától számított egy éven belül évülnek el. Ha felek átvételben állapodtak meg, az elévülés az átvételkor kezdődik.

​​​​​​​12.2. Amennyiben jogszabály által előírt kötelezően alkalmazandó szabály hosszabb elévülési időt állapít meg, akkor ezen jogszabályban meghatározott a hosszabb elévülési irányadó az érintett Termékek vonatkozásában.

​​​​​​​12.3. A fenti elévülési idő a Megrendelő szerződéses és szerződésen kívüli, a Termék hibáján alapuló kártérítési igényeire is vonatkoznak.

13. Felelősség

​​​​​​​13.1. A Vállalkozást nem terheli felelősség a leszállított Termékek nem rendeltetésszerű használata vagy a rendeltetési céltól eltérő célra használt Termékek által okozott károk megtérítéséért.

​​​​​​​13.2. A Vállalkozás a jelen ÁÜF-ben foglaltakon felül kizárja a felelősségét. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szándékosan okozott kár- és a Vállalkozás által írásban kifejezetten vállalt felelősségtől. A Vállalkozás felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg az adott szállítás alapján a Megrendelőnek kiszámlázott (ÁFA nélküli) összeget.

​​​​​​​13.2. A Vállalkozás nem vállal felelősséget semmilyen szóban vagy írásban adott tanácsért, tájékoztatásért, ajánlásért stb.

14. Üzletititok

​​​​​​​14.1. A Megrendelő, illetve a Vállalkozás köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. Üzleti titok a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, harmadik személlyel nem közölhető. A Megrendelő és a Vállalkozás az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

​​​​​​​14.2. A Megrendelő és a Vállalkozás köteles a másik féllel szembeni tisztességtelen üzleti magatartástól tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Vállalkozás által forgalmazott Termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. Felek vállalják, hogy az egyedi szerződések vagy az üzleti kapcsolat megszűntétől számított 10 éven belül minden olyan információt bizalmasan kezelnek és harmadik felekkel nem közölnek, amely a jelen ÁÜF alapján létrejövő szerződéssel, annak előkészítésével és teljesítésével kapcsolatosan, azzal összefüggésben jut tudomásukra.

15. Alkalmazott jog, bírói illetékesség

​​​​​​​15.1. Az ÁÜF és a Megrendelő, valamint a Vállalkozás között létrejött/létrejövő szerződéses kapcsolatra a magyar jog az irányadó. A felek kifejezetten kizárják az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény alkalmazását.

​​​​​​​15.2. A Vállalkozás és a Megrendelő között felmerülő bármilyen jogvita esetén az illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

16. Írásbeliség, érvényességi záradék

​​​​​​​16.1. A jelen ÁÜF módosítása és kiegészítése írásos formát igényel. Ez vonatkozik a jelen írásbeliséget előíró rendelkezésre is.

​​​​​​​16.2. Ha a jelen ÁÜF részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, nem érinti a többi rendelkezés, valamint az egyes szerződések érvényességét. A semmisség vagy érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezésben állapodnak meg, amely a semmis vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.