Skip to main content

Általános Beszerzési Feltételek

1. Megbízó Általános Beszerzési Feltételeinek érvényessége

1.1 A jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) a jelen szövegezésben a Megbízó szerződéses partnereivel és szállítóival (a továbbiakban: Vállalkozó) fennálló valamennyi üzleti kapcsolatára, különösen ingóságok értékesítéséről és/vagy szállításáról (a továbbiakban: a szállítás tárgya) szóló megrendelésére és szerződésére vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy Vállalkozó maga gyártja-e az árut vagy beszállítótól szerzi be azt. Az ÁBF mindenkori szövegezésükben az ugyanannak a Vállalkozónak a Megbízó részére teljesített jövőbeli szállításaira és szolgáltatásaira is érvényes akkor is, ha erről ismételten nem jön létre külön megállapodás.

1.2 A jelen ÁBF kizárólagosan érvényesek. A Vállalkozó ellentétes, eltérő vagy kiegészít feltételei kifejezetten érvénytelenek. Ezek csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben Megbízó írásban és kifejezetten kifejezi egyetértését e feltételekkel vagy azok egy részével kapcsolatban. Ez az egyetértésre vonatkozó igény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a Megbízó a Vállalkozó Általános Üzleti Feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül elfogadta annak szolgáltatásait, visszaigazolta a megbízást vagy fizetést teljesített Vállalkozó felé.

2. Rangsor

A Vállalkozó szállításaira és szolgáltatásaira az alábbi rangsorban érvényesek: 

  • a megrendelésben rögzített rendelkezések,
  • a megrendelésben felsorolt specifikációk, valamint speciális és általános műszaki feltételek
  • a Megbízó adás-vételi, vállalkozási és szállítási szerződéseire vonatkozó jelen ÁBF-i

3. Ajánlat

3.1 A szolgáltató köteles tartani magát ajánlatában a Megbízó ajánlatkérésének specifikációjához és szövegezéséhez. Eltérés esetén a szolgáltatónak kifejezetten fel kell hívnia arra a Megbízó figyelmét.

3.2 A Vállalkozó ajánlattétele a Megbízó részére ingyenes.

3.3 Vállalkozó ajánlata Megbízó számára kötelezettséget nem alapít.

3.4 Az ajánlatban meg kell nevezni minden alvállalkozót és alvállalkozónak megbízásba adott szolgáltatást.

4. Megrendelés

4.1 Minden megrendelés írásos formát igényel. Az írásbeliségi igénynek az elektronikus adatátvitel útján történő átadás is megfelel. A megrendeléshez kapcsolódó szóbeli megállapodások csak akkor kötelez érvényűek, ha Megbízó írásban visszaigazolta őket. Ez a megrendelés utólagos módosítására és kiegészítésére is érvényes.

4.2 Minden megrendelést és minden megrendelés-módosítást azok jogi érvényességéhez haladéktalanul aláírással kell visszaigazoltatni Vállalkozóval a megrendelés arra szolgáló másolatán (a megrendelés elfogadása). A Megbízó által elektronikus adatátvitel útján eljuttatott megrendeléseket Vállalkozó szintén elektronikusan igazolhatja vissza.

5. Megrendelések továbbadása harmadik személyeknek

5.1. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vállalkozó sem részben, sem egészben nem ruházhatja át a szerződésből adódó kötelezettségeit harmadik személyekre (pl. alvállalkozókra), vagy nem végeztetheti el harmadik személyekkel a ráruházott szolgáltatásokat és munkákat. Ez az olyan szolgáltatásokra is vonatkozik, amelyekre a Vállalkozó vállalata nincs berendezkedve. Az alvállalkozó szintén csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a megrendeléseket egy további harmadik személynek. Harmadik személyeknek (alvállalkozóknak) tekintendők a Vállalkozó AktG [részvénytörvény] 15. és következő paragrafusai értelmében vett kapcsolt vállalatai is.

5.2. A Megrendelő megadja a hozzájárulást, amennyiben nem áll fenn azzal ellentétes objektív indok. A Megrendelő hozzájárulása nem érinti a Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit.

5.3. A Vállalkozó köteles alvállalkozóját gondosan kiválasztani, és köteles az alvállalkozó megbízása előtt meggyőződni róla, hogy az képes a Vállalkozó által a Megrendelővel megkötött megállapodásban vállalt kötelezettségét betartani.

5.4. A Vállalkozó köteles az alvállalkozókat az általuk elvállalt összes feladat tekintetében mindazokra a kötelezettségvállalásokra kötelezni, amelyeket ő maga vállalt a Megrendelővel szemben, és köteles betartásukat biztosítani.

5.5. A Vállalkozó felhívja rá az alvállalkozó figyelmét, miszerint köteles betartani a törvényalkotó vagy az üzleti partner által meghatározott összes vonatkozó baleset-megelőzési előírást, munkabiztonsági jogi rendelkezést, mindenekelőtt a szakmai szövetségek hatályos előírásait, valamint a Megrendelő által megszabott előírásokat, gyári szabványokat és szabályokat (pl. a Megrendelő vállalati rendtartását). A figyelemfelhívás megtörténtét írásban – rövid jegyzőkönyv formájában – kell dokumentálni, és másolatban be kell nyújtani a Megrendelő számára.

5.6. A Vállalkozó köteles az alvállalkozót a vele megkötött szerződésben arra kötelezni, hogy a Vállalkozónak felvilágosítást nyújtson a legidőszerűbb hatósági engedélyekre, igazolásokra, vagy jelentési kötelezettségekre (pl. az adóhivatal, a társadalombiztosítás illetékes teherviselői vagy a szakmai szövetségek részére), valamint – amennyiben az szükséges – a munkavégzési engedélyekre vonatkozóan, és azokat adott esetben a Megrendelő felszólítását követően átadja a Megrendelőnek.

5.7. A Vállalkozó nem akadályozhatja meg alvállalkozóit abban, hogy azok a Megrendelővel más szállításokra/szolgáltatásokra vonatkozóan szerződéseket kössenek. Mindenekelőtt a harmadik személyekkel kötött olyan, a kizárólagosságra vonatkozó megállapodások nem megengedettek, amelyek a Megrendelőt vagy az alvállalkozót hátráltatják az olyan szállítások/szolgáltatások beszerzésében, amelyekre a Megrendelőnek vagy az alvállalkozónak szüksége van az ilyenfajta megrendelések lebonyolításához.

5.8. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 5.1. pont szerinti előzetes írásos hozzájárulása nélkül alkalmaz alvállalkozókat, vagy a Vállalkozó vét az 5.3., 5.4. vagy 5.5. pontban foglalt kötelezettségei ellen, úgy a Megrendelő jogosult rá, hogy részben vagy egészben elálljon a szerződéstől, és/vagy a szolgáltatás helyett kártérítést követeljen.

6. Társadalmi felelősség, a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó Európai Uniós rendeletek

6.1. A Megrendelő vállalkozói tevékenysége keretében fölérendelt jelentőséget tulajdonít saját munkatársaival és a társadalommal szembeni társadalmi felelősségnek, és hangsúlyt fektet a „United Nations Global Compact“ kezdeményezésre. A UN [ENSZ] Global Compact tíz elvét az Általános Beszerzési Feltételek (AEB) U jelű mellékleteként csatoltuk. A Vállalkozó törekszik az UN Global Compact ezen elveinek betartására.

6.2. Az Európai Unió Tanácsának (EK) 881/2005 és (EK) 2580/2001 számú rendeletei révén, amelyek közvetlenül érvényesek az Európai Közösség minden tagállamában, a terrorizmus elleni küzdelem céljából bevezették azt a tilalmat, miszerint tilos bizonyos természetes vagy jogi személyeknek, csoportoknak vagy szervezeteknek közvetlenül vagy közvetve pénzösszegeket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésükre bocsátani. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy betartja ezt a tilalmat, és üzleti partnereit és munkatársait ellenőrzi abból a szempontból, hogy van-e név szerinti egyezés közöttük és a rendeletek függelékeiben nyilvánosságra hozott listákban megnevezett természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek között. Névazonosság esetén a Vállalkozó köteles eltekinteni attól, hogy üzleteket bonyolítson le ezekkel a személyekkel, csoportokkal vagy szervezetekkel.

7. Biztosítások

7.1. A Vállalkozó köteles a szerződés fennállásának időtartamára – beleértve a garanciális időket és a hiányosságok miatti igények elévülési határidőit is – az ágazatban szokásos kondíciókkal (káreseményeként minimum 1,5 millió eurós fedezeti összeg) kötelező felelősségbiztosítási védelmet fenntartani, és köteles a Megrendelő kívánságára annak meglétét igazolni.

8. Szállítási- és szolgáltatási idő

8.1. A szállításokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan a megrendelésben megadott időpontok kötelező érvényűek. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan körülmények lépnek fel vagy válnak felismerhetővé számára, amelyek eredményeként a megállapodás szerinti szállítási időpont nem tartható be.

8.2. A Vállalkozó csak akkor hivatkozhat a Megrendelő által szállítandó, szükséges dokumentumok elmaradására, amennyiben ezeket a dokumentumokat az előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem kapta meg méltányos határidőn belül.

9. Elküldés

9.1. Az elküldésre a jelen Általános Beszerzési Feltételekhez V jelű mellékletként csatolt küldési rendelkezések érvényesek.

10. Szolgáltatások módosításai

10.1. A Vállalkozó haladéktalanul írásban bejelenti a Megrendelőnek a szállítás/szolgáltatás terjedelmének olyan módosításait/kiterjesztéseit, amelyek a kivitelezés során szükségesnek és célszerűnek bizonyulnak. Ezek végrehajtásához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A Megrendelő írásbeli hozzájárulásának megadását követően a Vállalkozó köteles a módosításokat méltányos határidőn belül megvalósítani.

10.2. A Megrendelő módosítási kívánságait a Vállalkozó öt naptári napon belül felülvizsgálja a következményeiket illetően, és írásban közli a Megrendelővel az eredményt. A kihatásokat, mindenekelőtt az alacsonyabb vagy többletköltségeket, vagy az ütemtervre gyakorolt hatásokat, a határidőkkel kapcsolatos vagy a műszaki kivitelezés tekintetében felmerülő kockázatokat, írásban – a Vállalkozó kalkulációjának alapulvételével – ismertetni kell a Megrendelővel, és a Megrendelővel egyetértésben kell rendezni.

11. Kárveszély átszállása

11.1. A véletlen megsemmisüléssel és a véletlen minőségromlással kapcsolatos kárveszély még abban az esetben is, ha megállapodtak az elküldésben, csak akkor száll át a Megrendelőre, miután a szállításokat a megrendelésben megadott helyen átadták a Megrendelőnek vagy a Megrendelő átvette a Vállalkozó szállításait és szolgáltatásait.

12. Hiányosságok, szavatosság

12.1. A Vállalkozó szállításaira és szolgáltatásaira a Q jelű mellékletben foglalt rendelkezések is érvényesek.

12.2. A Megrendelő jogosult rá, hogy hiányos szállítás esetén utólagos teljesítésként – saját választása szerint – a hiányosság kiküszöbölését (utólagos kijavítás) vagy egy hibátlan dolog szállítását, vagy egy új munka elkészítését (helyettesítő szállítás) kérje, és a fizetést értékarányosan, a szabályszerű teljesítés megtörténtéig visszatartsa. Az utólagos teljesítés a Vállalkozóval egyetértésben történik, a Megrendelő vállalati érdekeinek figyelembevételével. Ez nem érinti a Vállalkozónak azt a BGB [német Polgári Törvénykönyv] 439. § (3) bekezdése szerinti jogát, hogy megtagadja az utólagos teljesítés választott fajtájának teljesítését.

12.3. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz haladéktalanul – legkésőbb a Megrendelő által megszabott méltányos határidőn belül – eleget utólagos teljesítési kötelezettségének, úgy a Megrendelő jogosult a hiányosságot önmaga kiküszöbölni vagy harmadik személlyel kiküszöböltetni, amennyiben a hiányosságot bejelentette a Vállalkozónak. A Megrendelő kérheti a Vállalkozótól az ehhez szükséges ráfordítások megtérítését, illetve egy megfelelő előleg megfizetését.

12.4. Amennyiben a Vállalkozó utólagos teljesítése sikertelen volt, vagy a Megrendelőtől nem elvárható – pl. a dolog különleges sürgőssége, a különösen nagy károk veszélye, a Megrendelő vevőivel szembeni szállító-képességének fenntartása vagy az üzembiztonság veszélyeztetése miatt –, úgy nincs szükség határidő megszabására. A Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja a Vállalkozót ezekről a körülményekről.

12.5. A BGB 44. § (1) bekezdésétől eltérően a Megrendelőt akkor is korlátlanul megilletik a hiányosságok miatti kifogások, amennyiben a Megrendelő számára a hiányosság a szerződéskötéskor súlyos gondatlanság folytán ismeretlen maradt.

12.6. A Megrendelő általi fizetés nem jelenti a Vállalkozó szállításának vagy szolgáltatásának átvételét.

12.7. Amennyiben a szállítás tárgyának alkatrészeit a hiányosságok miatti igények keretében módosítják, vagy más részekkel helyettesítik, úgy a megfelelő pót- vagy tartalék alkatrészeket a Vállalkozó költségére kell módosítani, vagy kicserélni. Az ellenőrzés és a hiányosság kiküszöbölése céljából a Vállalkozó által ráfordított költségeket, mindenekelőtt az esetleges ki- és beépítési költségeket, szétválogatási költségeket, szállítási és adminisztratív költségeket akkor is a Vállalkozó viseli, ha ténylegesen nem állt fenn hiányosság.

12.8. Elállás esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatásait a megfelelő pótlás beszerzéséig térítésmentesen tovább használni.

12.9. Elállás esetén a Vállalkozó viseli a lebontás/eltávolítás és visszafuvarozás költségeit, és magára vállalja az ártalmatlanítást.

13. Reklamáció

13.1. A beérkezett áru Megrendelő általi ellenőrzésére csak a külsőleg felismerhető károk és a kívülről felismerhető azonossági és mennyiségi eltérések tekintetében kerül sor. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a beérkező áruk ezen túlmenő ellenőrzésére. Amennyiben a felek megállapodtak az átvételben, úgy a Megrendelő részéről nem áll fenn vizsgálati kötelezettség. Egyébként a Megrendelő akkor fogja megkifogásolni a szállítást és szolgáltatást, amint azokat a szabályszerű üzletmenet figyelembevételével megállapítják.

13.2. Ez nem érinti a később felfedezett hiányosságokra vonatkozó kifogásolási kötelezettséget. A Megrendelő reklamációja (hiányosságok bejelentése) minden olyan esetben haladéktalannak és időben megtettnek minősül, amikor öt munkanapon belül beérkezik a Vállalkozóhoz. A Vállalkozó ennyiben lemond a késedelmes reklamáció elleni kifogásról.

14. Elévülés

14.1. A BGB 348. § (1) bekezdés 3. számától eltérően a hiányosságokból eredő igények vonatkozásában az általános elévülési határidő a kárveszély átszállásától számított három év. Amennyiben a felek átvételben állapodnak meg, úgy az elévülési idő az átvétellel veszi kezdetét. A három éves elévülési határidő a jogi kellékhiányon alapuló igényekre megfelelően vonatkozik; ez nem érinti a harmadik személyek dologi kiszolgáltatási igényeire vonatkozó törvényes elévülési határidőt (BGB 438. § (1) bekezdés 1. szám). Ezen túlmenően a jogi kellékhiányon alapuló igények semmi esetre sem évülnek el, mindaddig, amíg a harmadik személy a jogot – mindenekelőtt elévülés hiányában – még érvényesíteni tudja a Megrendelővel szemben.

14.2. A hiányosságok miatti igények elévülési határideje meghosszabbodik a hiányosság kifogásolása és a hiányosság kiküszöbölése között eltelt idővel. Ez a futamidő lejártát gátló tényező legkésőbb a Megrendelőnek történt szállítást vagy szolgáltatást követő öt év elteltével megszűnik.

15. Árak/Számlázás

15.1. A megrendelésben megjelölt árak – az összes árengedményt és felárat is beleértve – fix árak, plusz a törvényes mértékű forgalmi adó.

15.2. A kiállítandó számlát a szállítás/szolgáltatás megtörténtét követően – megrendelésenként külön-külön – a megrendelésben megadott számlázási címre vagy a Megrendelő ügyintézésének helyére kell elküldeni; a rendelési számokat fel kell tüntetni, az összes elszámolási dokumentumot (darablistákat, munka-igazolásokat, felméréseket stb.) mellékelni kell a számlához.

15.3. A részszállításokra/-szolgáltatásokra vonatkozó számlákat a "részszállítási számla", illetve "részszolgáltatási számla" megjegyzéssel, a végszámlákat pedig a "maradék szállítás számlája", illetve "maradék szolgáltatás számlája" megjegyzéssel kell ellátni.

15.4. Minden számlában külön kell kimutatni a fizetendő forgalmi adót. Az eredeti számlákat nem szabad az áruszállítmányhoz mellékelni.

15.5. A Vállalkozó felelős a 15.1-15.4. pontokban foglalt kötelezettségek be nem tartásából származó összes következményért.

15.6. A Vállalkozó csak valamely jogerősen megállapított vagy nem vitatott ellenkövetelés esetén rendelkezik beszámítási vagy visszatartási joggal. A megállapodás szerinti szállítmányok különösen más, vitatott igények miatt nem tarthatók vissza.

16. Engedményezési tilalom

16.1. Az engedményezések, valamint a Vállalkozó jogainak és kötelezettségeinek a HGB [Kereskedelmi Törvénykönyv] 354.a §-a alkalmazási körén kívül eső, egyéb módon történő átruházásai kizártak; kivételes esetek csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett hatályosak.

17. Felmondás

17.1. A Megrendelő mindenkor jogosult rá, hogy a szerződést a BGB 649. § 1. mondata, illetve annak megfelelő alkalmazása mellett felmondja. A felmondás írásban történik, a mértékadó felmondási ok megnevezése mellett. Amennyiben a szerződő felek valamelyike felmondja a szerződést, úgy a Vállalkozó köteles haladéktalanul kiszolgáltatni a Megrendelő által átengedett, a szolgáltatások folytatásához szükséges munka-dokumentumot. Amennyiben a Vállalkozót egy ilyen esetben vitatott maradék díjazási igények illetik meg, és a Vállalkozó ezen okból a felmondással időben szorosan összefüggve visszatartási jogot érvényesített, úgy a Megrendelő az esetlegesen fennálló visszatartási jogot kiválthatja egy választása szerinti, értékálló biztosíték nyújtásával, amelynek mértékét a BGB szerint szabhatja meg.

17.2. A felmondás törvényileg szabályozott következményeitől eltérően az alábbiak érvényesek:

17.2.1. Amennyiben olyan okból kerül sor felmondásra, amelyért a Vállalkozó köteles helytállni, úgy a Megrendelő kifizeti a Vállalkozónak azokat a felmondás beérkezéséig szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokat, amelyeket a Megrendelő értékesíteni tud; a fizetés a megállapodott árak alapján, a részteljesítésekre vonatkozóan történik. Ez nem érinti a Megrendelő kártérítési igényeit. A Vállalkozó mindenekelőtt az alábbi felmondási okokért köteles helytállni: 

  • A Vállalkozó az írásbeli felszólítás és méltányos határidő sikertelen megszabása ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
  • A Vállalkozó véglegesen elutasítja egy vagy több szerződéses kötelezettségének teljesítését.
  • A Vállalkozó a szállítások és szolgáltatások kivitelezésével összefüggésben jelentős mértékben vét a büntetéssel és bánatpénzzel nyomatékosított közjogi előírások vagy normák ellen.

17.2.2. Amennyiben a Megrendelő olyan okból mond fel, amelyért a Vállalkozó nem köteles helytállni, úgy a Vállalkozó jogosult rá, hogy a megállapodás szerinti díjazását követelje, viszont köteles tűrni, hogy a Megrendelő beszámítsa abba a szerződés megszűnése következtében a Vállalkozó által megtakarított ráfordításokat, vagy azokat az összegeket, amelyeket munkaerőinek más irányú felhasználása révén szerez, vagy amelyeknek megszerzését rosszhiszeműen elmulasztja.

17.2.3. A Megrendelő felmondhatja a szerződést, amennyiben a Vállalkozó szolgáltatásait/szállításait jogosulatlanul beszünteti, vagy a Vállalkozó vagyona ellen – megengedett módon – csődeljárást, illetve hasonló törvényes eljárást kérelmeznek, vagy ilyen eljárás indul, vagy az eljárás megindítását csődtömeg hiányában elutasítják. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak arányosan megfizetni az elvégzett szolgáltatásokat. A Megrendelő jogosult rá, hogy a Vállalkozótól kártérítést követeljen a Vállalkozó által még elvégzendő szolgáltatás nem teljesítéséért.

17.2.4. Amennyiben a 17.2.1. pont és a 17.2.3. pont szerinti felmondási ok egyaránt fennáll, úgy a felmondásra a 17.2.1. pont szerint kerül sor. 17.3. Ez nem érinti a nyomós okból történő felmondást, valamint a Vállalkozó BGB 643. §-a szerinti felmondási jogát.

17.4. A Megrendelő a szállítás átadásáig bármikor elállhat a szállítások megrendelésétől (BGB 433. §), amennyiben különleges körülmények folytán a Megrendelő mérlegelése szerint megszűnik a Vállalkozó által elvégzendő szolgáltatások teljesítéséhez fűződő érdeke. A Megrendelő ugyancsak elállhat abban az esetben, ha a Vállalkozó vagyona ellen – megengedett módon – csődeljárást, illetve hasonló törvényes eljárást kérelmeznek, vagy ilyen eljárás indul, vagy az eljárás megindítását csődtömeg hiányában elutasítják. A Megrendelő jelen 17.4. pont alapján történő elállása esetén a Vállalkozó díjazási igénye tekintetében a fenti 17.2.1-17.2.3. pontokban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók. A Megrendelő megszerzi a kifizetett részteljesítések tulajdonjogát.

18. Használati és oltalmi jogok

18.1. A Megrendelő konszernjén belül korlátlanul használhatja a szerződés tárgyát, beleértve az annak alapjául szolgáló szabadalmi és egyéb oltalmi jogokat is. Ez a használati jog feljogosítja a szerződés tárgyán végrehajtandó módosításokra is, és kiterjed az ábrákra, rajzokra, számításokra, elemzési módszerekre, receptúrákra és az egyéb olyan munkákra, amelyeket a Vállalkozó a szerződés létrejötte és végrehajtása során készít vagy fejleszt. A pót- és tartalékalkatrészek utángyártása céljából a Megrendelő átengedhet dokumentumokat harmadik személyek számára. A Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személyek – mindenekelőtt alvállalkozói – jogai nem állnak ellentétben a használati jog biztosításával, és ennyiben mentesíti a Megrendelőt az igényektől.

18.2. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a szállítás- és szolgáltatás tárgyainak és/vagy az előállított műnek a szállítása és használata révén nem sérülnek harmadik személyek oltalmi jogai és szerzői jogai. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt harmadik személyek ezen jogainak megsértéséből eredő esetleges igényeitől mentesíteni, és köteles a Megrendelőt egyébként is kármentesíteni. A Megrendelő vagy megbízottja akkor is jogosult felújításokat végezni, amennyiben a Vállalkozó részéről ipari oltalmi jogok állnak fenn.

19. Titoktartás

19.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az összes olyan információt, amelyet a Megrendelő a megrendeléssel összefüggésben hozzáférhetővé tesz számára, korlátozás nélkül bizalmasan kezeli, és kizárólag a szerződés teljesítésére használja. A jelen rendelkezés értelmében vett bizalmas információknak minősülnek azok a dokumentumok, közlések, adatok, valamint egyéb információk, amelyeket mint ilyeneket jelölnek meg, vagy amelyek természetüknél fogva bizalmasnak tekintendők. Amennyiben a bizalmas információk között személyekre vonatkozó adatok találhatók, úgy ezek használatára a fentieken túlmenően a 20. szakasz rendelkezései is érvényesek.

19.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek igazolhatóan általánosan ismertek, vagy amelyek egy harmadik személy révén, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül jutottak a Vállalkozó tudomására. Ez az előző mondatban megnevezett kivétel nem érvényes azonban a személyekre vonatkozó adatokra. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy – hacsak nem állapodtak meg kifejezetten ettől eltérően – csak olyan személyeknek (pl. munkatársaknak, szállítóknak, alvállalkozóknak) biztosít hozzáférést a Megrendelő bizalmas információihoz, akik a mindenkori szerződés keretében a szolgáltatás elvégzésével vannak megbízva, és akik ugyanilyen módon titoktartásra kötelezték magukat. A Vállalkozó köteles a Megrendelő kívánságára igazolni ennek a kötelezettségnek a továbbadását.

19.3. A Megrendelő által átadott összes információ továbbra is a Megrendelő tulajdonában marad. Ugyanez vonatkozik a másolatokra is, még abban az esetben is, ha azokat a Vállalkozó készíti. A Vállalkozónak nincs visszatartási joga az információkkal, másolatokkal vagy adathordozókkal kapcsolatban. A Megrendelő által átadott információkat a szerződés végrehajtását követően a Megrendelő kívánságára, vagy legkésőbb a hiányosságok miatti igények elévülési határidejének lejártát követően – a Megrendelő választása szerint – vagy teljes egészükben és felszólítás nélkül vissza kell adni a Megrendelőnek, vagy meg kell őket semmisíteni. Kivételt képez az az eset, ha a törvényi megőrzési határidők ezzel ellentétesek.

20. Adatvédelem és adatbiztonság, a megrendelés adatainak feldolgozása

20.1. A Vállalkozó a szerződés végrehajtása során csak olyan személyeket alkalmazhat, akiket a törvényi adatvédelmi rendelkezések szerint kötelezett az adatok titkos kezelésére. Gondoskodik róla, hogy az általa a szerződés feldolgozásával és végrehajtásával megbízott személyek betartsák a törvényi adatvédelmi rendelkezéseket, mindenekelőtt a BDSG [Szövetségi adatvédelmi törvény] rendelkezéseit. A BDSG 11. §-a szerinti személyi adatok feldolgozása esetén (megrendelés adatainak feldolgozása) a Vállalkozó a rendelési adatok feldolgozásáról szóló szerződést köt a Megrendelővel.

20.2. A Vállalkozó köteles a törvényi rendelkezések szerint szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtenni, és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a BDSG szerinti szükséges felvilágosításokat és igazolásokat. Elektronikus úton készült szolgáltatásokat (pl. szoftverek) köteles a Vállalkozó folyamatosan úgy biztosítani, hogy hiba esetén a Vállalkozó képes legyen a szolgáltatásokat rövid határidőn belül ismételten tökéletesen helyreállítani. Ez egy adott projekt keretében végzett szolgáltatások részszakaszaira is vonatkozik. A biztonsági másolatokat a bevált legújabb technikai megoldások szerint kell megőrizni/tárolni, és biztosítani harmadik személyek illetéktelen hozzáférésével szemben.

20.3.A Vállalkozó a Megrendelő kívánságára igazolja a Megrendelő számára a személyi adatok védelme és az adatbiztonság érdekében általa hozott szervezési és műszaki intézkedéseket. A Megrendelő jogosult rá, hogy a Vállalkozó által hozott adatbiztonsági intézkedéseket és a törvényi adatvédelmi rendelkezések – mindenekelőtt a BDSG rendelkezéseinek – betartását a Vállalkozó üzleti helyiségeiben ellenőrizze.

21. Tulajdonjog fenntartás, támogatások

21.1. A különböző anyagokat (pl. kész- és félkész termékeket), valamint a szerszámokat, előzményeket, mintákat, gépeket, berendezéseket és egyéb tárgyakat, amelyeket a Megrendelő a Vállalkozónak átadott vagy átengedett – mindaddig, amíg nem dolgozzák fel azokat – a Vállalkozó költségére elkülönítetten kell tárolni, csak a megállapodás szerinti célokra lehet őket felhasználni, és megfelelő terjedelemben – új értéken – kell őket rombolás, lopás és elvesztés ellen bebiztosítani. Az ebből származó kártalanítási igényeket a Megrendelőre kell engedményezni. A Megrendelő ezennel elfogadja ezt az engedményezést.

21.2. A Vállalkozó felszólítást követően köteles a neki átengedett tárgyakat szabályszerű állapotban kiadni a Megrendelő részére, amennyiben már nincs szükséges rájuk a Megrendelővel kötött megállapodás teljesítéséhez.

21.2. A Vállalkozó a Megrendelő által átengedett tárgyak feldolgozását, keverését, összekapcsolását (tovább-feldolgozás) a Megrendelő részére végzi. Ugyanez érvényes a szállított termékek és áru Megrendelő által történő tovább-feldolgozására, úgyhogy a Megrendelő gyártónak minősül, és legkésőbb a törvényi előírások szerinti tovább-feldolgozással tulajdont szerez az új vagy átalakított terméken, függetlenül annak építési- vagy készültségi állapotától, és attól függetlenül, hogy azt a Vállalkozó birtokolja-e a Megrendelő nevében.

21.3. A szállítás tárgyai Megrendelőre történő tulajdonátruházásának feltétlenül és a vételér megfizetésére tekintet nélkül meg kell történnie. Amennyiben a Megrendelő a vételár fizetés révén a tulajdonátszállás tekintetében feltételes szállítást vesz át a Vállalkozótól, úgy a Vállalkozó tulajdonjog fenntartása legkésőbb a leszállított áru vételárának megfizetésével megszűnik. A Megrendelő a szabályszerű üzletmenet során már a 21.4. pont – Vételár megfizetése – előtt felhatalmazással rendelkezik az áru tovább-értékesítésére, mégpedig az ebből eredő követelés előzetes engedményezése mellett (az egyszerű és a tovább-eladásra kiterjesztett/meghosszabbított tulajdonjog fenntartás kisegítő hatálya). Mindenesetre kizárt a tulajdonjog fenntartás minden egyéb formája, mindenekelőtt a kibővített, a továbbvezetett és a további feldolgozás idejére meghosszabbított tulajdonjog fenntartás.

22. Nyilvánosságra hozatal/hirdetés

22.1. A Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatok kiértékelése vagy közzététele publikációkban vagy reklámcélokra csak a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

23. Külföldre szállítás

23.1. A Vállalkozó számára ismert, hogy mindenfajta dokumentum és tárgy külföldre szállításához olykor engedély – pl. a külgazdasági törvény szerint – szükséges. A Vállalkozó felelős azért, hogy azokban az esetekben, amelyekben saját dokumentumokat vagy tárgyakat, illetve a Megrendelő dokumentumait vagy tárgyait külföldre viszi, megvizsgálják a kiszállítás engedélyezhetőségét, és – amennyiben szükséges – az összes szükséges engedélyt időben beszerezze és az összes vonatkozó jogszabályi előírást betartsa.

24. A joghatóság helye

24.1. Amennyiben a Vállalkozó a Kereskedelmi Törvénykönyv értelmében vett kereskedő, közjogi jogi személyiség vagy közjogi különvagyon, úgy a Megrendelő székhelye a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő összes jogvita vonatkozásában – az akár nemzetközi – joghatóság kizárólagos helye. A Megrendelő mindenesetre jogosult rá, hogy a Vállalkozó ellen egy másik illetékes bíróság előtt – például a Vállalkozó székhelyén keresetet nyújtson be.

25. A szerződés nyelve, alkalmazandó jog

25.1. A szerződés nyelve a német. A jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendje vonatkozik.

25.2. Amennyiben a Vállalkozó székhelye külföldön van, a Németországi Szövetségi Köztársaság jogát kell a nemzetközi egységes jog és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a mindenkor érvényes Incoterms-ről – ICC, Párizs – szóló szerződések kizárásával értelmezni. A tulajdonjog fenntartás előfeltételei és hatásai az áru mindenkori raktározási helyén érvényes jog hatálya alá tartoznak, amennyiben a német jog javára történt jogválasztás nem megengedett vagy hatálytalan.

26. Írásbeliség

26.1. Az e-mailek – fenntartva a 4. pontban szabályozott kivételeket – nem tesznek eleget a jelen Általános Beszerzési Feltételek, illetve az ezek alapján megkötött egyedi szerződések értelmében vett írásbeli formának. A jelen Általános Beszerzési Feltételek módosításaihoz vagy kiegészítéseihez írásos formára van szükség. Ez az írásos formára vonatkozó jelen követelményre is érvényes.

27. Felmentő záradék

27.1. Amennyiben a jelen Általános Beszerzési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy a szerződés, mint egész és a jelen Általános Beszerzési Feltételek többi rendelkezése hatályos marad. A szerződő felek kötelesek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezést az érvénytelenség/végrehajthatatlanság kezdetétől, mindkét fél érdekeinek figyelembevételével egy gazdaságilag lehetőleg azonos fajtájú rendelkezéssel helyettesíteni. Ez megfelelően vonatkozik a szabályozási hézagokra is.

Budapest, 2015. december

Központi kapcsolattartó személy:
Központi beszerzés vezetője
 

Q jelű melléklet

Kivitelezés, környezetvédelem, biztonság, egészségvédelem és minőség

1. A Vállalkozó köteles a technika elismert szabályait, a mindenkor érvényes törvényi és hatósági előírásokat és a Megrendelő vállalati szabályait, üzemi normáit és előírásait figyelembe venni. A Vállalkozó mindenekelőtt a szakmai szövetségek előírásait és szabályait, a BGV [Szövetségi egészségügyi rendelet) A 1 - "A megelőzés alapelvei" – részét, valamint az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályokat köteles betartani. A Vállalkozó köteles a munkavédelmi törvény és a vállalati biztonsági rendelet tartalmait figyelembe venni. Ehhez tartozik mindenekelőtt veszélyességi értékelések/megítélések készítése a végrehajtandó tevékenységekre és a felhasznált munkaeszközökre vonatkozóan.

2. A gépeket és a műszaki munkaeszközöket a készülékek és termékek biztonságáról szóló törvénynek (GPSG), valamint a gépekről szóló rendeletnek megfelelően szerelési és üzemeltetési útmutatóval, EK-megfelelőségi nyilatkozattal, CE-jelöléssel és adott esetben építési minta vizsgálattal együtt kell leszállítani. Előnyben kell részesíteni a CE-jelöléssel ellátott munkaeszközök szállítását. Amennyiben az eszköz nem kapott ellenőrzési jelet, úgy igazolni kell a fent nevezett előírások Szállító általi betartását.

3. A Vállalkozó köteles a termékeket az általános német ipari normák szerint tesztelni, és a Megrendelő kérésére a teszteredményeket költségmentesen annak rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő jogosult a termékeket tesztelni. Az ebben az értelemben vett tesztek nem minősülnek átvételnek.

4. Veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében vett veszélyes anyagok szállításakor a Megrendelőnek termékinformációkat, mindenekelőtt német nyelvű időszerű EK biztonsági adatlapokat kell a szállítás előtt megfelelő idővel, a leszállítás helyén átadni. Ugyanez érvényes a törvényekben foglalt értékesítési korlátozások vonatkozásában is. Be kell tartani a veszélyes javak szállításáról szóló törvény rendelkezéseit.

5. A rákkeltő, fajfenntartást veszélyeztető és az örökítőanyagot módosító anyagok használata általánosan kerülendő. Az ettől való eltérés szükségessége esetén a Megrendelőt a szállítás/alkalmazás előtt tájékoztatni kell erről. Az ebből eredő óvintézkedéseket közösen kell egyeztetni.

6. Amennyiben a Vállalkozó minőségbiztosítási rendszert tart fenn, pl. a DIN EN ISO 9001 – 9003 számú szabvány szerint, úgy a Megrendelő vagy az általa megnevezett harmadik személy jogosult a rendszert a Vállalkozóval egyeztetve felülvizsgálni.

7. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel haladéktalanul közölni a kivitelezés előirányzott módjával vagy más vállalkozók szolgáltatásával kapcsolatos aggályait, amennyiben az érinti a Vállalkozónak adott megrendelés terjedelmét.

8. A Vállalkozó alkalmazkodni fog ahhoz a munkaidőhöz, amely a szolgáltatás elvégzésének helyén érvényes.

9. A Vállalkozó és alvállalkozói szakképzett, megfelelő utasításokkal ellátott és a kivitelezendő tevékenységnek megfelelően – a szakmai szövetség alapelvei szerint – munkaegészségügyi vizsgálaton átesett személyzetet alkalmaznak. A Megrendelő kívánságára be kell nyújtani a szakképzettségre és az orvosi vizsgálatokra vonatkozó megfelelő, friss igazolásokat.

10. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkák időtartama alatt ellenőrizze a munkavédelmi előírások Vállalkozó és az általa alkalmazott alvállalkozók általi betartását.

11. A Vállalkozó kötelezi magát, azok közül a személyek közül, akikkel a Megrendelő számára végzett tevékenységével összefüggésben kapcsolatba kerül, senkit sem tesz ki igazságtalan hátránynak vagy zaklatásnak. A Vállalkozó kötelezi magát továbbá, hogy kifejezetten felhívja munkavállalói figyelmét erre a kötelezettségre, és ennek megfelelően kötelezi őket.

12. A Vállalkozó köteles a szükséghelyzetre szóló, vele ismertetett helyi magatartási szabályokat betartani.

13. A Megrendelő jogosult rá, hogy nyomós okból a Vállalkozó személyzetének leváltását követelje. Ez mindenekelőtt akkor érvényes, ha jogos kétségek állnak fenn a szükséges tapasztalatot vagy szakképzettséget illetően, illetve nem tartják be a munkabiztonsági/környezetvédelmi előírásokat. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy ezekben az esetekben gondoskodik szakképzett munkaerő-pótlásról. Ez nem érinti a megállapodott határidőket. A Vállalkozó személyzetének leváltásához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Az összes ehhez kapcsolódó többletköltséget a Vállalkozó viseli.

14. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelőt minden mentesíti minden olyan kártól és költségtől (beleértve a jogérvényesítés költségeit is), amelyek olyan jogszabály sértésből származnak, amelyért a Vállalkozó, valamely munkatársa, vagy alvállalkozója köteles helytállni.

15. A Vállalkozó rögzíti a saját és a neki dolgozó idegen munkatársak összes üzemi és szolgálati út alatt bekövetkezett balesetét. Ez a rögzítés a munkabiztonság javítását szolgálja.

16. Amennyiben a Vállalkozó vagy egyik alvállalkozója által alkalmazott valamely munkatárs úton a teljesítés helyére vagy onnan távozva (szolgálati úton elszenvedett baleset) vagy a teljesítés helyszínén, a megállapodás szerinti tevékenység keretében (üzemi baleset) balesetet szenved, a Vállalkozó haladéktalanul írásban közli ezt a tényt és a baleseti esemény további részleteit a Megrendelő helyszíni biztonsági szakemberével. A baleset jelentése nem mentesíti a Vállalkozót a fennálló törvényes jelentési kötelezettségek alól, mindenekelőtt a szakmai szövetségekkel szemben.

17. Amennyiben a Vállalkozó szállításai/szolgáltatásai során hulladékok keletkeznek, a Vállalkozó ezeket a hulladékokat – feltéve, hogy nincs ettől eltérő írásos megállapodás – saját költségére értékesíti vagy küszöböli ki, a hulladékokra vonatkozó jogi előírások szerint. A tulajdon, a kárveszély és a hulladékjogi felelősség a hulladék keletkezésének időpontjában száll át a Vállalkozóra.

U jelű melléklet

Az ENSZ Global Compact alapelvei

Emberi jogok

1. sz. alapelv: A vállalatok kötelesek a nemzetközi emberi jogok támogatására és tiszteletben tartására.

2. sz. alapelv: A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy ne váljanak bűnrészessé emberi jogok megsértésében. Munkastandardok

3. sz. alapelv: A vállalatok kötelesek megóvni a gyülekezési szabadságot és a kollektív tárgyalások folytatására való jog hatékony elismerését.

4. sz. alapelv: A vállalatoknak síkra kell szállniuk a kényszermunka minden fajtájának kiküszöböléséért.

5. sz. alapelv: A vállalatoknak síkra kell szállniuk a gyermekmunka megszüntetéséért.

6. sz. alapelv: A vállalatoknak síkra kell szállniuk az alkalmazás és a kereső tevékenység során történő hátrányos megkülönböztetés ellen. Környezetvédelem

7. sz. alapelv: A vállalatoknak a környezeti problémák kezelése során az elővigyázatosság elvét kell követniük.

8. sz. alapelv: A vállalatoknak kezdeményezően kell fellépniük a fokozott környezettudatosság támogatása érdekében

9. sz. alapelv: A vállalatoknak fel kell gyorsítaniuk a környezetbarát technológiák kifejlesztését és elterjesztését. Korrupció ellenes küzdelem

10. sz. alapelv: A vállalatoknak mindenfajta korrupció ellen fel kell lépniük, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is.

 

Exibit U

Principles of the UN global compact

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.
Principle 2: Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labor

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.
Principle 8: Businesses should undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.
Principle 9: Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.