Skip to main content

Általános Beszerzési Feltételek

1. Általános Beszerzési Feltételeinek alkalmazási köre

1.1. A jelen Általános Beszerzési Feltételek (a továbbiakban: „ÁBF”) a Knüppel Csomagolástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-190377) mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) és a javára árut értékesítő, szolgáltatást nyújtó vagy ezekre ajánlatot tevő jogi és természetes személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági szervezetek, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók (a továbbiakban külön-külön vagy együttesen: „Beszállító”) közötti valamennyi üzleti kapcsolatot, jogviszonyokat szabályozzák, ill. fentiekben meghatározott jogviszonyokra alkalmazandóak tekintet nélkül arra, hogy a Beszállító maga gyártja-e az árut vagy másik vállalkozástól szerzi be azt.

1.2. A jelen ÁBF az adott Beszállítóval létrejövő teljes üzleti kapcsolatra vonatkozik, azaz különösen a Megrendelő és a Beszállító között valamennyi áruértékesítésére vonatkozó adásvételi és szállítási szerződésre, illetve szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre anélkül, hogy a Beszállító figyelmét fel kellene hívni erre az üzleti kapcsolat létrejöttét követően minden egyes újabb megrendelés, szerződés esetében.

1.3. A jelen ÁBF-ben foglalt feltételektől eltérő feltétel vagy rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha és amennyiben a Beszállító az adott feltételben vagy rendelkezésben a Megrendelővel kifejezetten, külön az egyedi szerződésben, írásban megállapodott, és ebben az esetben is az ÁBF-től eltérő feltétel vagy rendelkezés kizárólag az ezt tartalmazó külön eseti szerződésre alkalmazandó. Az előbbiektől eltekintve a Beszállító és Megrendelő között már érvényesen létrejött megállapodásokra, illetve a jövőben létrejövő bármilyen megállapodásra a jelen ÁBF-ben foglalt feltételek érvényesek.

1.4. A Beszállító ezennel tudomásul veszi, hogy a Megrendelő kifejezetten kizárja az ÁBF-től eltérő bármely más Beszállító által hivatkozott/alkalmazott általános szerződési feltétel alkalmazását. Amennyiben a Beszállító saját általános szerződési feltételeire hivatkozik, azok helyébe a jelen ÁBF szabályai lépnek, és a Beszállító általános szerződési feltételeinek egyik rendelkezése sem válik alkalmazandóvá a felek között (ideértve különösen a jelen ÁBF alapján teljesített Termékek szállítására vonatkozó rendelkezéseket).
 

2. Rangsor

2.1. Beszállító szállításaira és szolgáltatásaira a következő szabályok alkalmazandóak az alábbi rangsorban:

  • a megrendelésben rögzített rendelkezések,
  • a megrendelésben felsorolt vagy ahhoz mellékelt specifikációk, valamint speciális és általános műszaki feltételek,
  • a Megrendelő adásvételi, vállalkozási és szállítási szerződéseire vonatkozó jelen ÁBF-ban foglalt rendelkezések.
     

3. Ajánlat

3.1. A Megrendelő ajánlatkérései a jelen ÁBF tartalmával együtt minősülnek ajánlattételi felhívásnak, valamint a

Megrendelő megrendelései a jelen ÁBF tartalmával együtt alkotják az ajánlat elfogadását. A Felek közötti korábbi megállapodások, korábbi üzleti gyakorlat és az érintett üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a szerződés részévé.

3.2. A Beszállító köteles tartani magát ajánlatában a Megrendelő ajánlatkérésének specifikációjához és leírásához. Eltérés esetén a Beszállítónak kifejezetten fel kell hívnia arra a Megrendelő figyelmét. Az ajánlatkéréstől eltérő specifikációjú, illetve leírású szállítás átvételét a Megrendelő jogosult megtagadni.

3.3. A Beszállító ajánlattétele a Megrendelő részére ingyenes és a Megrendelő számára nem jár szerződéses kötelezettséggel.

3.4. Beszállító ajánlatában meg kell neveznie minden alvállalkozót és alvállalkozónak megbízásba adott szolgáltatást.
 

4. Megrendelés

4.1. Minden megrendelés írásos formát igényel. Az írásbeliségi formának a rendszeres kommunikációra használt e-mail fiók útján leadott megrendelés is megfelel. A megrendeléshez kapcsolódó szóbeli megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha a Megrendelő írásban visszaigazolta őket. Írásbeliség követelménye a megrendelés utólagos módosítására és kiegészítésére is érvényes.

4.2. Minden megrendelés és minden megrendelés-módosítás jogi érvényességéhez szükséges, hogy a megrendelésben, ill. annak módosításában meghatározott határidőben belül, ennek hiányában legkésőbb öt munkanapon belül a Beszállító írásban visszaigazolja a megrendelés elfogadását. Az írásbeliségi formának a rendszeres kommunikációra használt e-mail fiók útján elküldött megrendelés-visszaigazolás is megfelel.

4.3. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendeléstől eltérő feltételeket tartalmaz, úgy azt új ajánlatnak kell tekinteni és a felek között a szerződés csak a szerződéses feltételek egyezősége esetén jön létre. Ugyanakkor a Megrendelő kiköti, hogy megrendelés nélkül áruszállítást nem fogad el. A Beszállító javítás, ill. az elfogadás előtti kiegészítés céljából köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a nyilvánvaló tévedésekre, például a megrendelés, beleértve a Megrendelő dokumentumok írásbeli vagy számítási hibáira.
 

5. Megrendelések továbbadása harmadik személyeknek

​​​​​​​5.1. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Beszállító sem részben, sem egészben nem ruházhatja át a szerződésből, megrendelésből, ajánlatából adódó kötelezettségeit harmadik személyekre (pl. alvállalkozókra), vagy nem végeztetheti el harmadik személyekkel a ráruházott szolgáltatásokat és munkákat. Ez az olyan szolgáltatásokra is vonatkozik, amelyekre a Beszállító nincs berendezkedve. Az alvállalkozó szintén csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a megrendeléseket egy további harmadik személynek. Harmadik személyeknek (alvállalkozóknak) tekintendők a Beszállító kapcsolt vállalkozásai is.

​​​​​​​5.2. A Megrendelő megadja a hozzájárulást, amennyiben nem áll fenn azzal ellentétes objektív indok. A Megrendelő hozzájárulása nem érinti a Beszállító Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit. A Beszállító az alvállalkozó magatartásáért, teljesítésért Megrendelővel szemben úgy felel, mintha maga járt volna el.​​​​​​​

5.3. A Beszállító köteles alvállalkozóját gondosan kiválasztani, és köteles az alvállalkozó megbízása előtt meggyőződni róla, hogy az képes a Beszállító által a Megrendelővel megkötött megállapodásban vállalt kötelezettségét betartani.​​​​​​​

5.4. A Beszállító köteles az alvállalkozókat az általuk elvállalt összes feladat tekintetében mindazokra a kötelezettségvállalásokra kötelezni, amelyeket ő maga vállalt a Megrendelővel szemben, és köteles betartásukat biztosítani.​​​​​

5.5. A Beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállításai és szolgáltatásnyújtása során mind maga, mind alvállalkozó a gazdasági és műszaki lehetőségek keretein belül környezetbarát termékeket és eljárásokat alkalmaz és vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi, munkabiztonsági előírásokat betartja. A Beszállító felhívja rá az alvállalkozói figyelmét, miszerint köteles betartani a jelen pontban megjelölt előírásokat. A figyelemfelhívás megtörténtét írásban – rövid jegyzőkönyv formájában – kell dokumentálni, és másolatban be kell nyújtani a Megrendelő számára.​​​​​​​

5.6. A Beszállító köteles az alvállalkozót a vele megkötött szerződésben arra kötelezni, hogy a Beszállítónak felvilágosítást nyújtson a legidőszerűbb hatósági engedélyekre, igazolásokra, vagy jelentési kötelezettségekre (pl. az adóhivatal részére), valamint – amennyiben az szükséges – a munkavégzési engedélyekre vonatkozóan, és azokat adott esetben a Megrendelő felszólítását követően átadja a Megrendelőnek.​​​​​​​

5.7. A Beszállító nem akadályozhatja meg alvállalkozóit abban, hogy azok a Megrendelővel más szállításokra/szolgáltatásokra vonatkozóan közvetlenül szerződéseket kössenek. Mindenekelőtt a Beszállító nem jogosult a harmadik személyekkel olyan, a kizárólagosságra vonatkozó megállapodásokat kötni, amelyek a Megrendelőt vagy az alvállalkozót hátráltatják az olyan szállítások/szolgáltatások beszerzésében, amelyekre a Megrendelőnek vagy az alvállalkozónak szüksége van az ilyenfajta megrendelések lebonyolításához. Az ilyen megállapodások a Megrendelő, ill. az alvállalkozó vonatkozásában érvénytelennek minősülnek.​​​​​​​

5.8. Amennyiben a Beszállító a Megrendelő 5.1. pont szerinti előzetes írásos hozzájárulása nélkül alkalmaz alvállalkozókat, vagy a Vállalkozó vét az 5.3., 5.4. vagy 5.5. pontban foglalt kötelezettségei ellen, úgy a Megrendelő jogosult rá, hogy részben vagy egészben elálljon a szerződéstől, és/vagy a szolgáltatás helyett kártérítést követeljen. Továbbá az 5.1. pont megsértése esetén a Beszállító felelős mindazokért a károkért is, amelyek az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következtek volna be, valamint a Megrendelő jogosult a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó teljesítésének átvételét megtagadni.
 

6. Társadalmi felelősség, a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó Európai Uniós rendeletek

​​​​​​​6.1. A Megrendelő tevékenysége keretében kiemelt jelentőséget tulajdonít saját munkatársaival és a társadalommal szembeni társadalmi felelősségnek, és hangsúlyt fektet a „United Nations Global Compact“ kezdeményezésre. Az ENSZ Global Compact tíz elvét az ÁBF U jelű mellékletekét képezi. A Beszállító törekszik az UN Global Compact ezen elveinek betartására, illetve törekszik arra, hogy ezen elveket az alvállalkozóival betartassa.​​​​​​​

6.2. Az Európai Unió Tanácsának (EK) 881/2002 és (EK) 2580/2001 számú rendeletei révén, amelyek közvetlenül érvényesek az Európai Közösség minden tagállamában, a terrorizmus elleni küzdelem céljából bevezették azt a tilalmat, miszerint tilos bizonyos természetes vagy jogi személyeknek, csoportoknak vagy szervezeteknek közvetlenül vagy közvetve pénzösszegeket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésükre bocsátani. A Beszállító kötelezi magát, hogy betartja az ezen jogszabályokban foglalt tilalmakat, és üzleti partnereit és munkatársait ellenőrzi abból a szempontból, hogy van-e név szerinti egyezés közöttük és a rendeletek függelékeiben nyilvánosságra hozott listákban megnevezett természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek között. Névazonosság esetén a Beszállító köteles eltekinteni attól, hogy üzleteket bonyolítson le ezekkel a személyekkel, csoportokkal vagy szervezetekkel.
 

7. Biztosítások

7.1. ​​​​​​​A Beszállító köteles a szerződés fennállásának időtartamára – beleértve a garanciális és szavatossági időket és a hiányosságok miatti igények elévülési határidőit is – az ágazatban szokásos kondíciókkal (káreseményeként minimum 1,5 millió eurós fedezeti összegű) kötelező vagyon-, baleset- és felelősségbiztosítást fenntartani, és köteles a Megrendelő kívánságára annak meglétét igazolni.
 

8. Szállítási- és szolgáltatási idő

​​​​​​​8.1. A szállításokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan a megrendelésekben megadott időpontok kötelező érvényűek. A Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha olyan körülmények lépnek fel vagy válnak felismerhetővé számára, amelyek eredményeként a megállapodás szerinti szállítási időpont nem tartható be. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a késedelem várható időtartamára is. ​​​​​​​

8.2. A Beszállító csak akkor hivatkozhat a Megrendelő által szállítandó, szükséges dokumentumok elmaradására, amennyiben ezeket a dokumentumokat az előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem kapta meg ésszerű határidőn belül.​​​​​​​

8.3. Ha a Beszállító késedelembe esik, a Megrendelő jogosult – további jogszabályban meghatározott jogainak érintetlenül hagyása mellett – saját választása szerint elállni a szerződéstől és harmadik féltől pótolni a késedelmes szállítást, valamint kártérítést kérni a teljesítés elmaradása miatt. Ehhez előtte nem szükséges póthatáridőt kijelölni a szállítás visszautasításának kilátásba helyezésével. A Beszállító köteles megtéríteni az áruszállítás és a szolgáltatás késedelme miatti többletköltséget, így különösen a fedezeti szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbséget, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségeket.​​​​​​​

8.4. A késedelmes áruszállítás vagy szolgáltatás elfogadása nem számít a kártérítési igényről történő lemondásnak. A határidő túllépése esetén a Megrendelő akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha a Beszállító nem volt felelős a késedelemért. Ha a Beszállító az áruszállítással neki felróható módon késedelembe esik, akkor a Megrendelő a késedelmes napok után napi 1 %, de legfeljebb a megrendelés ellenértékének 30 %-ig terjedő késedelmi kötbért jogosult felszámítani. A Megrendelő a késedelmi kötbéren felül megrendelő a tényleges kárának megtérítését is követelheti szállítótól.

​​​​​​​8.5. A megállapodott határidő előtt történő áruszállítás csak a Megrendelő hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a határidő előtt leszállított áruk, szolgáltatások átvételét megtagadja.
 

9. Megrendelés módosításai

​​​​​​​9.1. A Beszállító köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Megrendelőnek a szállítás/szolgáltatás terjedelmének olyan módosításait/kiterjesztéseit, amelyek a kivitelezés során szükségesnek és célszerűnek bizonyulnak. Ezek végrehajtásához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A Megrendelő írásbeli hozzájárulásának megadását követően a Beszállító köteles a módosításokat ésszerű határidőn belül megvalósítani. ​​​​​​​

9.2. A Megrendelő módosítási kívánságait a Beszállító öt naptári napon belül felülvizsgálja a következményeiket illetően, és írásban közli a Megrendelővel az álláspontját. A kihatásokat, mindenekelőtt a költségek növekedését, ill. csökkenését, vagy az ütemtervre gyakorolt hatásokat, a határidőkkel kapcsolatos vagy a műszaki kivitelezés tekintetében felmerülő kockázatokat, írásban – a Beszállító  kalkulációjának alapulvételével – ismertetni kell a Megrendelővel, és a Megrendelővel egyetértésben kell rendezni.
 

10. Kárveszély átszállása

​​​​​​​10.1. Az árukhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a szállításokat a megrendelésben megadott helyen ténylegesen átadták a Megrendelőnek vagy a Megrendelő átvette a Beszállító szolgáltatásait. Amennyiben a Megrendelő az áruk, szolgáltatások átvételével késedelembe esne, a kárveszély ebben az esetben is csak a tényleges átadással száll át a Megrendelőre.
 

11. Teljesítés, hiányosságok, szavatosság

​​​​​​​11.1. A Beszállító szállításai és szolgáltatásai teljesítése során köteles a Q jelű mellékletben foglalt rendelkezéseket betartani.​​​​​​​

11.2. A Beszállító szavatol azért, hogy a megrendelés tárgyát képező termékek szállítása és szolgáltatások nyújtása vonatkozásában megfelelő tapasztalattal és személyi, jogi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a megrendelés teljesítésének teljes ideje alatt. A Beszállító szavatol a szállítandó termékek és nyújtandó szolgáltatások tekintetében azért, hogy azok harmadik személy mindennemű jogától és igényétől mentesek, azok szállításának, illetve nyújtásának, majd a Megrendelő általi felhasználásának, igénybevételének vagy továbbértékesítésének jogi és/vagy fizikai akadálya - ideértve különösen, de nem kizárólagosan harmadik személyek szellemi tulajdonnal kapcsolatos oltalmi jogát – nincsen.​​​​​​​

11.3. A Beszállító köteles a megrendelésnek, illetve a Felek szerződésének és mellékleteinek (különösen rajzoknak, terveknek), valamint a szerződés tárgyát képező árura vagy termékre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint szabványoknak maradéktalanul megfelelő, kifogástalan minőségű árut a Szerződésben megállapított mennyiségben és határidőben szállítani. A Beszállító köteles a termék minőségét minőségtanúsítvánnyal igazolni.​​​​​​

​11.4. A megrendelésekre és a beszállítandó termékekre, nyújtandó szolgáltatásokra a mindenkor alkalmazandó Európai Uniós jogforrások és magyar jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványok és elismert műszaki szabályok irányadók.​​​​​​​

11.5. A Megrendelő oldalán bekövetkező vis maior esetnek minősül többek között, de nem kizárólagosan bármely olyan eset, amikor szerződéskötést követően a Megrendelő teljes mértékben és/vagy ideiglenesen akadályoztatva van a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésében, vagy a szükséges előkészületek megtételében, így különösen tűz, víz, árvíz, sztrájk, import- és exportkorlátozások, kormányzati intézkedések, energiaszolgáltatás szünetelése, a szállítási akadályok, illetve a Megrendelőnek fel nem róható bármely egyéb ok. A Megrendelő vis maior fennállása esetén mentesül a megrendelt áru vagy szolgáltatás átvételének a kötelezettsége alól. A Beszállító ebben az esetben nem jogosult kártérítésre, köteles továbbá a megrendelt termékek raktározásáról az akadály elhárításáig saját költségére és kockázatára gondoskodni. A Megrendelő ilyen esetekben az áruk, szolgáltatások ellenértékét azok átvételéig, illetve a teljesítésig nem köteles megfizetni, és ezekkel összefüggésben nem kötelezhető kamatfizetésre. Felek ilyen esetben a késedelem (különösen a jogosulti késedelem) rendelkezéseit is kifejezetten kizárják. Továbbá a Megrendelő jogosult az érintett megrendeléstől elállni (áru átvételétől, szolgáltatás teljesítésétől), amennyiben a vis maior következtében bekövetkező érdekmúlásra vagy bekövetkezett gazdasági körülményekre tekintettel a szállítás, ill. szolgáltatás átvétele már nem várható el.​​​​​​​

11.6. Határnap előtti szállítás, illetve teljesítés, hibás teljesítés, mennyiségi és/vagy minőségi eltérést mutató szállítás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az árukat a Beszállító költségére és kockázatára visszaküldje, egyidejűleg értesítve a Beszállítót a visszaküldési jog gyakorlásáról. Amennyiben az idő előtti szállítás esetén nem kerül sor visszaküldésre, úgy az áru a szállítási határnapig a Beszállító költségére és veszélyére, valamint kockázatára a Megrendelő által kerül tárolásra. Az idő előtti szállítás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kifizetést csak a megállapodás szerinti esedékesség napján teljesítse, valamint raktározási költséget számoljon fel.​​​​​​​

11.7. A Megrendelő részteljesítéseket kizárólag az erre vonatkozó írásos hozzájárulása alapján fogad el. Amennyiben a Megrendelő az erre vonatkozó hozzájárulása hiányában fogad el részteljesítést, nem jelenti az őt egyébként a részteljesítéssel összefüggésben megillető jogainak a lemondását.​​​​​​​

11.8. A megrendelések alapján leszállított áruk tulajdonjoga a Megrendelő által történő átvétellel a teljesítés helyén átszáll a Megrendelőre, a Felek kizárják a tulajdonjognak a Beszállító általi fenntartását.​​​​​​​

11.9. A Beszállító a Megrendelő részére csak olyan árut szállíthat le, amely után a mindenkor érvényes adókat, vámot és egyéb közterhet megfizettek és a belföldi forgalomba hozatal feltételeit teljesítették. Megrendelő kérésére a Beszállító köteles ezt igazolni.

​​​​​​​11.10. A Beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szállítás tárgyának bármely hibáját észleli a gyártási folyamat során, arról haladéktalanul, írásban tájékoztatja a Megrendelőt a hiba természetének részletes ismertetésével.​​​​​​​

11.11. A Megrendelő jogosult rá, hogy hibás teljesítés esetén utólagos teljesítésként – saját választása szerint – az őt megillető kellékszavatosági jogok alapján hiba kijavítását vagy kicserélést igényeljen, és a fizetést a szabályszerű teljesítés megtörténtéig visszatartsa. A Megrendelő a választása szerint igényelhet kijavítást, vagy kicserélést kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Beszállítónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne.​​​​​​​

11.12. Amennyiben a Beszállító nem tesz eleget haladéktalanul – de legkésőbb a Megrendelő által megszabott ésszerű határidőn belül –a kellékszavatossági kötelezettségének, úgy a Megrendelő jogosult a hibát Beszállító költségére maga kijavítani, vagy harmadik személlyel kijavíttatni vagy a szerződéstől elállhat. A Megrendelő kérheti a Beszállítótól az ehhez szükséges ráfordítások megtérítését, illetve egy megfelelő előleg megfizetését. Amennyiben a Beszállító kellékszavatossági kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy a Megrendelőtől nem elvárható a körülményekre tekintettel – pl. a dolog különleges sürgőssége, a különösen nagy károk veszélye, a Megrendelő vevőivel szembeni szállító-képességének fenntartása vagy az üzembiztonság veszélyeztetése miatt –, úgy nincs szükség határidő megszabására, hogy a Megrendelő ezen kellékszavatossági jogaival éljen. ​​​​​​​

11.13. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:157. § (1) bekezdésétől eltérően a Megrendelőt akkor is korlátlanul megilletik a kellékszavatossági jogok, amennyiben a Megrendelőnek a hibát a szerződéskötés időpontjában fel kellett volna ismernie. ​​​​​​​

11.14. A Megrendelő általi fizetés nem jelenti a Beszállító szállításának vagy szolgáltatásának átvételét, ill. a kellékszavatosági jogokról történő lemondást sem.​​​​​​​

11.15. Amennyiben a szállítás tárgyának alkatrészeit a kellékszavatossági igények érvényesítése során módosítják, vagy más részekkel helyettesítik, úgy a megfelelő pót- vagy tartalékalkatrészeket a Beszállító költségére kell módosítani, vagy kicserélni. Az ellenőrzés és a hiányosság kiküszöbölése céljából a Beszállító által ráfordított költségeket, mindenekelőtt az esetleges ki- és beépítési költségeket, szétválogatási költségeket, szállítási és adminisztratív költségeket akkor is a Beszállító viseli, ha ténylegesen nem állt fenn hiba.​​​​​​​

11.16. Elállás esetén a Megrendelő jogosult a Beszállító áruit, szolgáltatásait a megfelelő pótlás beszerzéséig térítésmentesen tovább használni.​​​​​​​

11.17. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik, így különösen elállás esetén a Beszállító viseli a lebontás/eltávolítás és visszafuvarozás költségeit, és magára vállalja a szemét elszállítását is.
 

12. Reklamáció

​​​​​​​12.1. A beérkezett áru Megrendelő általi ellenőrzésére csak a külsőleg felismerhető károk és a kívülről felismerhető azonossági és mennyiségi eltérések tekintetében kerül sor. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a beérkező áruk ezen túlmenő ellenőrzésére. Amennyiben a felek megállapodtak az átvételben, úgy a Megrendelő részéről nem áll fenn vizsgálati kötelezettség. Egyébként a Megrendelő akkor fogja megkifogásolni a szállítást és szolgáltatást, amint azokat a szabályszerű üzletmenet figyelembevételével megállapítják.​​​​​​​

12.2. Minőségi hiba kivizsgálására és kifogásolására a Megrendelő az elévülési határidőn belül – mind rejtett, mind nyilvánvaló hibák esetén – bármikor jogosult. Amennyiben a hiba a kárveszély átszállásától (teljesítéstől) számított 6 hónapon belül válik felismerhetővé, úgy vélelmezni kell, hogy a hiba már a kárveszély átszállásakor (teljesítéskor) fennállt, kivéve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével nem egyeztethető össze.​​​​​​​

12.3. A Megrendelő a hibát annak felfedezésétől számított 10 munkanapon belül bejelenti a Beszállító részére. Beszállító elfogadja, hogy az esetleges szavatossági és jótállási igények alapjául szolgáló hibák jelen ÁBF szerinti bejelentése megfelel a késedelem nélküliség követelményének.
 

13. Elévülés

​​​​​​​13.1. A Beszállító 12 hónap jótállást és 36 hónap szavatossági felelősséget vállal az általa szállított áru vagy nyújtott szolgáltatás vonatkozásában, kivéve, ha a megrendelés, szerződés vagy jogszabály ennél hosszabb szavatossági vagy jótállási időt ír elő, mely esetben a hosszabb határidő az irányadó. Ez alól kivétel az ÁBF 13.2. pontja.​​​​​​​

13.2. A Megrendelő által gyártott termékekbe beépítésre kerülő termékekre és alkatrészekre vonatkozó szavatossági, valamint jótállási idők megegyeznek a Megrendelő által gyártott termékre a Megrendelő részéről vállalt szavatossági, ill. jótállási időkkel. Megrendelő az ilyen Beszállítót írásban tájékoztatja az ilyen viszonteladási művelet szavatossági, ill. jótállási idei felől. A viszonteladási műveletekből adódó szavatossági és jótállási határidők a Megrendelő végső ügyfele általi átvétellel kezdődnek.​​​​​​​

13.3. A jogszavatosságon alapuló igények nem évülnek el, mindaddig, amíg a harmadik személy jogot – mindenekelőtt elévülés hiányában – még érvényesíteni tud a Megrendelővel szemben.​​​​​​​

13.4. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő az árut rendeltetésszerűen nem tudja használni. Az árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 

14. Árak/Számlázás

​​​​​​​14.1. A megrendelésben megjelölt árak – az összes árengedményt és felárat is beleértve – fix árak, amelyek csomagolással és a szükséges és indokolt biztosítással együtt értendők, amelyekhez a mindenkor érvényes törvényes mértékű általános forgalmi adó hozzászámítandó. A csomagolás tekintetében a Beszállító köteles a Megrendelő által megadott csomagolási előírásokat betartani, ezek hiányban köteles az árut annak minőségi és mennyiségi megóvására alkalmas, lehetőség szerint környezetkímélő csomagolásban szállítani.​​​​​​​

14.2. A kiállítandó számlát a szállítás/szolgáltatás megtörténtét követően – megrendelésenként külön-külön – a megrendelésben megadott számlázási címre vagy a Megrendelő ügyintézésének helyére kell elküldeni; a rendelési számokat fel kell tüntetni, az összes elszámolási dokumentumot (darablistákat, munka-igazolásokat, felméréseket stb.) mellékelni kell a számlához.​​​​​​​

14.3. A részszállításokra/-szolgáltatásokra vonatkozó számlákat a "részszállítási számla", illetve "részszolgáltatási számla" megjegyzéssel, a végszámlákat pedig a "maradék szállítás számlája", illetve "maradék szolgáltatás számlája" megjegyzéssel kell ellátni.​​​​​​​

14.4. Minden számlában külön kell kimutatni a fizetendő forgalmi adót. Az eredeti számlákat nem szabad az áruszállítmányhoz mellékelni.​​​​​​​

14.5. Beszállító felelős a 14.1-14.4. pontokban foglalt kötelezettségek be nem tartásából származó összes következményért.​​​​​​​

14.6. Az áruk/szolgáltatások vételára, illetve ellenértéke az áru Megrendelő (vagy általa kijelölt harmadik személy) által történő átvételétől, illetve a szolgáltatás teljesítésétől számított harminc napon belül esedékes.​​​​​​​

14.7. A Beszállító nem jogosult beszámítási vagy visszatartási jogával élni.
 

15. Engedményezési tilalom

​​​​​​​15.1. Kifizetések csak a Beszállító részére történnek. A követelések harmadik személyekre történő átruházásához, engedményezéséhez vagy azokon zálogjog alapításához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
 

16. Felmondás

​​​​​​​16.1. A felmondás írásban történik, a mértékadó felmondási ok megnevezése mellett (feltéve, ha szükséges). Amennyiben a szerződő felek valamelyike felmondja a szerződést, úgy a Beszállító köteles haladéktalanul kiszolgáltatni a Megrendelő által átengedett, a szolgáltatások folytatásához szükséges munka-dokumentumot, eszközöket. A Beszállítót a dokumentumok és eszközök vonatkozásában visszatartási jog nem illeti meg.​​​​​​​

16.2. A felmondásra az alábbi szabályok érvényesek:​​​

16.2.1. Ellenkező megállapodás hiányában a Megrendelő folyamatos megrendelés esetén a szerződést 2 hónapos felmondási idő betartásával jogosult indokolás nélkül felmondani a Beszállítónak a megrendelés visszaigazolásában szereplő címére megküldött ajánlott tértivevényes levélben, vagy elektronikus levél útján.​​​​​​​

16.2.2. Amennyiben a Beszállítónak felróható okból kerül sor a szerződés azonnali hatályú felmondására, a Megrendelő kifizeti a Beszállítónak azokat a felmondás beérkezéséig szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokat, amelyeket a Megrendelő értékesíteni tud; a fizetés a megállapodott árak alapján, a részteljesítésekre vonatkozóan történik. Ez nem érinti a Megrendelő kártérítési igényeit. Különösen az alábbi felmondási okok minősülnek a Beszállító számára felróhatónak: 

  • a Beszállító írásbeli felszólítás és méltányos póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
  • a Beszállító megtagadja egy vagy több szerződéses kötelezettségének teljesítését.
  • a  Beszállító a szállítások és szolgáltatások kivitelezésével összefüggésben jelentős mértékben vét a büntetéssel és/vagy bírsággal nyomatékosított közjogi előírások vagy normák ellen
  • a Beszállító által leszállított áruk vagy szolgáltatások jelentős minőségi hibában szenvednek vagy a Beszállító a szállítással 8 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a megrendelést, szerződést egyéb okból súlyosan megszegi.

16.2.3. Amennyiben a Megrendelő a Beszállítónak nem felróható okból mond fel azonnali hatállyal, a Beszállító jogosult rá, hogy a megállapodás szerinti díjazását követelje csökkentve a szerződés megszűnése következtében megtakarított ráfordításokkal, ill. azokkal az összegekkel, amelyeket munkaerőinek más irányú felhasználása révén szerez, vagy amelyeknek megszerzését rosszhiszeműen elmulasztja.​​​​​​​

16.3. A Megrendelő a szállítás átadásáig bármikor elállhat a megrendelés teljesítésétől, amennyiben a megrendelés leadását követően bekövetkezett körülmények folytán a Megrendelőnek a Beszállító által teljesítendő szolgáltatások teljesítéséhez vagy áruk leszállításához fűződő érdeke megszűnt. A Megrendelő jelen pont alapján történő elállása esetén a Beszállító díjazási igénye tekintetében a fenti 16.2.1-16.2.3. pontokban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók. A Megrendelő megszerzi a kifizetett részteljesítések tulajdonjogát.
 

17. Használati és oltalmi jogok

​​​​​​​17.1. A Megrendelő konszernjén belül korlátlanul használhatja a szerződés tárgyát, beleértve az annak alapjául szolgáló szabadalmi és egyéb oltalmi jogokat is. Ez a használati jog feljogosítja a szerződés tárgyán végrehajtandó módosításokra is, és kiterjed az ábrákra, rajzokra, számításokra, elemzési módszerekre, receptúrákra és az egyéb olyan munkákra, amelyeket a Beszállító a szerződés létrejötte és végrehajtása során készít vagy fejleszt. A pót- és tartalékalkatrészek utángyártása céljából a Megrendelő átengedheti ezen dokumentumokat harmadik személyek számára. A Beszállító szavatolja, hogy harmadik személyek – mindenekelőtt alvállalkozói – jogai nem állnak ellentétben a használati jog biztosításával, és ennyiben mentesíti a Megrendelőt az igényektől.​​​​​​​

17.2. A Beszállító szavatol azért, hogy a szállítás- és szolgáltatás tárgyainak és/vagy az előállított műnek a szállítása és használata révén nem sérülnek harmadik személyek oltalmi jogai és szerzői jogai. A Beszállító köteles a Megrendelőt harmadik személyek ezen jogainak megsértéséből eredő esetleges igényeitől mentesíteni, és köteles a Megrendelőt egyébként is kármentesíteni. A Megrendelő vagy megbízottja akkor is jogosult felújításokat végezni, amennyiben a Beszállító részéről ipari oltalmi jogok állnak fenn.
 

18. Titoktartás

18.1 ​​​​​​​​​​​​​​A Beszállító kötelezi magát, hogy az összes olyan információt, amelyet a Megrendelő a megrendeléssel összefüggésben hozzáférhetővé tesz számára, korlátozás nélkül bizalmasan üzleti titokként kezeli, és kizárólag a szerződés teljesítésére használja. A jelen rendelkezés értelmében vett üzleti titoknak minősülnek azok a dokumentumok, közlések, adatok, valamint egyéb információk, amelyeket mint ilyeneket jelölnek meg, vagy amelyek természetüknél fogva bizalmasnak tekintendők. Amennyiben a üzleti titkok között személyekre vonatkozó adatok találhatók, úgy ezek használatára a fentieken túlmenően a 20. fejezet rendelkezései is érvényesek.​​​​​​​

18.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek igazolhatóan általánosan ismertek, vagy amelyek egy harmadik személy révén, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül jogszerűen jutottak a Beszállító tudomására. Ez az előző mondatban megnevezett kivétel nem érvényes azonban a személyekre vonatkozó adatokra. A Beszállító kötelezi magát, hogy – hacsak nem állapodtak meg kifejezetten ettől eltérően – csak olyan személyeknek (pl. munkatársaknak, szállítóknak, alvállalkozóknak) biztosít hozzáférést a Megrendelő bizalmas információihoz, akik a mindenkori szerződés keretében a szolgáltatás elvégzésével vannak megbízva, és akik ugyanilyen módon titoktartásra kötelezték magukat. A Beszállító köteles a Megrendelő kívánságára igazolni ennek a kötelezettségnek a továbbadását.​​​​​​​

18.3. A Megrendelő által átadott összes információ továbbra is a Megrendelő tulajdonában marad. Ugyanez vonatkozik a másolatokra is, még abban az esetben is, ha azokat a Beszállító készíti. A Beszállítót nem illeti meg visszatartási jog az információkkal, másolatokkal vagy adathordozókkal kapcsolatban. A Megrendelő által átadott információkat a szerződés végrehajtását követően a Megrendelő kívánságára, vagy legkésőbb szavatossági igények elévülési határidejének lejártát követően – a Megrendelő választása szerint – vagy teljes egészükben és felszólítás nélkül vissza kell adni a Megrendelőnek, vagy meg kell őket semmisíteni. Kivételt képez az az eset, ha a törvényi megőrzési határidők ezzel ellentétesek.
 

19. Adatvédelem és adatbiztonság, a megrendelés adatainak feldolgozása

​​​​​​​19.1. A Beszállító a szerződés végrehajtása során csak olyan személyeket alkalmazhat, akiket az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kötelezett az adatok titkos kezelésére. Gondoskodik róla, hogy az általa a szerződés keretében kezelt személyes adatok kezelésével, illetve feldolgozásával megbízott személyek betartsák az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, mindenekelőtt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének [GDPR] rendelkezéseit, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. Amennyiben a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződés megkötése válik szükségessé a Beszállító és a Megrendelő között, a Beszállító intézkedik a GDPR követelményeinek megfelelő adatfeldolgozási szerződés megkötése iránt a Megrendelővel.​​​​​​​

19.2. A Beszállító köteles az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései szerint szükséges megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket, különösen adatbiztonsági intézkedéseket megtenni, és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a GDPR szerinti szükséges felvilágosításokat, igazolásokat és dokumentumokat. Elektronikus úton készült szolgáltatásokat (pl. szoftverek) köteles a Beszállító folyamatosan úgy biztosítani, hogy hiba esetén a Beszállító képes legyen a szolgáltatásokat rövid határidőn belül ismételten tökéletesen helyreállítani. Ez egy adott projekt keretében végzett szolgáltatások részszakaszaira is vonatkozik. A biztonsági másolatokat a bevált legújabb technikai megoldások szerint kell megőrizni/tárolni, és biztosítani harmadik személyek illetéktelen hozzáférésével szemben.​​​​​​​

19.3. A Beszállító a Megrendelő kívánságára igazolja a Megrendelő számára a személyi adatok védelme és az adatbiztonság érdekében általa hozott szervezési és műszaki intézkedéseket. A Megrendelő jogosult rá, hogy a Beszállító által hozott adatbiztonsági intézkedéseket és a törvényi adatvédelmi rendelkezések – mindenekelőtt a GDPR rendelkezéseinek – betartását a Beszállító üzleti helyiségeiben ellenőrizze.​​​​​​​

19.4. A Beszállító a Megrendelőt mentesíti minden olyan igény, kár, bírság megfizetése alól, amelyet bármely harmadik fél (különösen hatóságok, illetve a tárgybeli adatkezelés érintettjei) érvényesíteni kíván a Megrendelővel szemben, feltéve, hogy a tárgybeli igény, kár, bírság bekövetkezte a GDPR követelményei alapján a Beszállítót terhelő kötelezettség teljesítésének elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből fakad.
 

20. Tulajdonjog fenntartás

20.1. ​​​​​​​​​​​​​​A különböző anyagokat (pl. kész- és félkész termékeket), valamint a szerszámokat, előzményeket, mintákat, gépeket, berendezéseket és egyéb tárgyakat, amelyeket a Megrendelő a Beszállítónak átadott vagy átengedett – mindaddig, amíg nem dolgozzák fel azokat – a Beszállító költségére elkülönítetten kell tárolni, csak a megállapodás szerinti célokra lehet őket felhasználni, és megfelelő terjedelemben – új értéken – kell őket rombolás, lopás és elvesztés ellen bebiztosítani. Az ebből származó kártalanítási igényeket a Megrendelőre kell engedményezni. A Megrendelő ezennel elfogadja ezt az engedményezést.​​​​​​​

20.2. A Beszállító ezirányú felszólítást követően köteles a neki átengedett tárgyakat szabályszerű állapotban kiadni a Megrendelő részére, ezekkel kapcsolatban a Beszállítót visszatartási jog nem illeti meg.​​​​​​​

20.3. A Beszállító a Megrendelő által átengedett tárgyak feldolgozását, átalakítását, a Megrendelő részére végzi. Ugyanez érvényes a szállított termékek és áru Megrendelő által történő tovább-feldolgozására, úgyhogy a Megrendelő gyártónak minősül, és legkésőbb a törvényi előírások szerinti tovább-feldolgozással tulajdont szerez az új vagy átalakított terméken, függetlenül annak építési- vagy készültségi állapotától, és attól függetlenül, hogy azt a Beszállító birtokolja-e a Megrendelő nevében.​​​​​​​

20.4. A leszállított áruk tulajdonjoga átszáll a vételár megfizetésére tekintet nélkül. Amennyiben a Felek az adott egyedi szerződésben abban állapodnak meg, hogy a Beszállító a vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja, úgy a Beszállító tulajdonjog fenntartása legkésőbb a leszállított áru vételárának megfizetésével megszűnik. A Megrendelő a szabályszerű üzletmenet során már a – Vételár megfizetése – előtt felhatalmazással rendelkezik az áru tovább-értékesítésére, mégpedig az ebből eredő követelés előzetes engedményezése mellett (az egyszerű és a tovább-eladásra kiterjesztett/meghosszabbított tulajdonjog fenntartás kisegítő hatálya). Mindenesetre kizárt a tulajdonjog fenntartás minden egyéb formája, mindenekelőtt a kibővített, a továbbvezetett és a további feldolgozás idejére meghosszabbított tulajdonjog fenntartás.
 

21. Nyilvánosságra hozatal/hirdetés

​​​​​​​21.1. A Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatok kiértékelése vagy közzététele publikációkban vagy reklámcélokra csak a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.
 

22. Külföldre szállítás

​​​​​​​22.1. A Beszállító számára ismert, hogy bizonyos dokumentumok és tárgyak külföldre szállítása olykor engedélyköteles. A Beszállító felelős azért, hogy azokban az esetekben, amelyekben saját dokumentumokat vagy tárgyakat, illetve a Megrendelő dokumentumait vagy tárgyait külföldre viszi, megvizsgálja a kiszállítás engedély kötelességét, és – amennyiben szükséges – az összes szükséges engedélyt időben beszerezze és az összes vonatkozó jogszabályi előírást betartsa.
 

23. A joghatóság helye

​​​​​​​23.1. Amennyiben a Beszállító Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősül, úgy a Megrendelő székhelye szerint illetékes magyar bíróságok rendelkeznek a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő összes jogvita vonatkozásában joghatósággal. A Megrendelő ettől függetlenül jogosult arra is, hogy a Beszállító ellen a Beszállító székhelye szerint illetékes bíróság előtt eljárást indítson.
 

24. A szerződés nyelve, alkalmazandó jog

​​​​​​​24.1. A szerződés nyelve magyar. A jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó függetlenül attól, hogy a Beszállító székhelye külföldön vagy belföldön található.
 

25. Írásbeliség

​​​​​​​25.1. Az e-mailek – fenntartva a 4. pontban szabályozott kivételeket – nem tesznek eleget a jelen ÁBF, illetve az ezek alapján megkötött egyedi szerződések értelmében vett írásbeli formának. A jelen ÁBF módosításaihoz vagy kiegészítéseihez írásos formára van szükség. Ez az írásos formára vonatkozó jelen követelményre is érvényes.
 

26. Felmentő záradék

​​​​​​​26.1. Ha a jelen ÁBF részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, nem érinti a többi rendelkezés, valamint az egyes szerződések érvényességét. A semmisség vagy érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezésben állapodnak meg, amely a semmis vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll


Budapest, 2023. április
​​​​​​​

Q jelű melléklet

Kivitelezés, környezetvédelem, biztonság, egészségvédelem és minőség

1. A Beszállító köteles a technika elismert szabályait, a mindenkor érvényes törvényi és hatósági előírásokat és a Megrendelő vállalati szabályait, üzemi normáit és előírásait figyelembe venni. A Beszállító mindenekelőtt a szakmai szövetségek előírásait és szabályait, valamint az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályokat köteles betartani. A Beszállító köteles a munkavédelmi törvény és a mindenkor érvényes munkavédelmi szabályok tartalmát figyelembe venni. Ide tartozik különösen a kockázatértékelések készítése az elvégzendő tevékenységekre és az alkalmazott munkaeszközökre vonatkozóan.

2. A gépeket és a műszaki munkaeszközöket a mindenkor hatályos termék- illetve munkaeszközbiztonsági és egészségügyi követelményeknek megfelelően szerelési és üzemeltetési útmutatóval, EK-megfelelőségi nyilatkozattal, CE-jelöléssel és adott esetben típusvizsgálati tanúsítvánnyal együtt kell leszállítani. Előnyben kell részesíteni a CE-jelöléssel ellátott munkaeszközök szállítását. Amennyiben az eszköz nem kapott ellenőrzési jelet, úgy igazolni kell a fentnevezett előírások Szállító általi betartását.

3. A Beszállító köteles a termékeket az irányadó általános előírások szerint tesztelni, és a teszteredményeket a Megrendelő kérésére költségmentesen annak rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő jogosult a termékeket tesztelni. Az ilyen értelemben vett tesztek nem minősülnek átvételnek.

4. A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében vett veszélyes anyagok szállításakor a Megrendelő részére termékinformációkat, különösen magyar nyelvű aktuális EK biztonsági adatlapokat kell a szállítás előtt kellő időben, a leszállítás helyén átadni. Ugyanez érvényes a törvényekben foglalt értékesítési korlátozásokra vonatkozó információkra is. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit be kell tartani.

5. A rákkeltő, reprodukciót károsító és a mutagén (örökítőanyagot módosító) anyagok használata általánosan kerülendő. Amennyiben ettől való eltérés szükséges, úgy erről a Megrendelőt a szállítás/alkalmazás előtt tájékoztatni kell. Az ebből eredő óvintézkedésekről közösen kell megegyezni.

6. Amennyiben a Beszállító minőségbiztosítási rendszert tart fenn, pl. a DIN EN ISO 9001 – 9003 számú szabvány szerint, úgy a Megrendelő vagy az általa megnevezett harmadik személy jogosult a rendszert a Beszállítóval egyeztetve felülvizsgálni.

7. A Beszállító köteles a Megrendelővel haladéktalanul közölni a kivitelezés előirányzott módjával vagy más beszállítók teljesítésével kapcsolatos aggályait, amennyiben az érinti a Beszállítónak adott megrendelés terjedelmét.

8. A Beszállító alkalmazkodni fog a teljesítés helyén irányadó munkaidőhöz.

9. A Beszállító és alvállalkozói szakképzett, megfelelő utasításokkal ellátott és foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton átesett személyzetet alkalmaznak. A Megrendelő kérésére be kell mutatni a szakképzettségre és az orvosi vizsgálatokra vonatkozó megfelelő és aktuális igazolásokat.

10. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkák időtartama alatt ellenőrizze a munkavédelmi előírások Beszállító és az általa igénybe vett alvállalkozók általi betartását.

11. A Beszállító kötelezettséget vállal, hogy azok közül a személyek közül, akikkel a Megrendelő számára végzett tevékenységével összefüggésben kapcsolatba kerül, senkit sem tesz ki igazságtalan megkülönböztetésnek vagy zaklatásnak. A Beszállító vállalja továbbá, hogy kifejezetten felhívja munkavállalói figyelmét erre a kötelezettségre, és ennek megfelelően kötelezi őket.

12. A Beszállító köteles a veszélyhelyzetre szóló, vele ismertetett helyi magatartási szabályokat betartani.

13. A Megrendelő jogosult arra, hogy nyomós okból a Beszállító személyzetének leváltását követelje. Ez mindenekelőtt akkor érvényes, ha megalapozott kétségek állnak fenn a szükséges tapasztalatot vagy szakképzettséget illetően, illetve, ha nem tartják be a munkabiztonsági/környezetvédelmi előírásokat. A Beszállító kötelezi magát, hogy ezekben az esetekben gondoskodik szakképzett munkaerő-pótlásról. Ez nem érinti a megállapodott határidőket. A Beszállító személyzetének leváltásához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Az összes ehhez kapcsolódó többletköltséget a Beszállító viseli.

14. A Beszállító kötelezi magát, hogy a Megrendelőt mentesíti minden olyan kár és költség (beleértve a jogérvényesítés költségeit is) alól, amelyek olyan jogszabálysértésekből származnak, amelyért a Beszállító, valamely alkalmazottja vagy alvállalkozója felelős.

15. A Beszállító nyilvántartja a saját és a számára dolgozó más vállalkozások munkavállalóinak valamennyi üzemi és szolgálati út alatt bekövetkezett balesetét. Ez a nyilvántartás a munkabiztonság javítását szolgálja.

16. Amennyiben a Beszállító vagy egyik alvállalkozója által alkalmazott valamely munkatársa úton a teljesítés helyére vagy onnan távozva (úti baleset) vagy a teljesítés helyszínén, a megállapodás szerinti tevékenység keretében (munkabaleset) balesetet szenved, a Beszállító ezt a tényt és a baleseti esemény további részleteit haladéktalanul írásban közli a Megrendelő helyszíni biztonsági szakemberével. A baleset jelentése nem mentesíti a Beszállítót a fennálló egyéb jelentési kötelezettségek alól.

17. Amennyiben a Beszállító szállításai/szolgáltatásai során hulladékok keletkeznek, a Beszállító ezeket a hulladékokat – feltéve, hogy nincs ettől eltérő írásos megállapodás – saját költségén, a hulladékokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően hasznosítja vagy ártalmatlanítja. A tulajdon, a kárveszély és a hulladékjogi felelősség a hulladék keletkezésének időpontjában száll át a Beszállítóra.
 

U jelű melléklet

Az ENSZ Globális Megállapodása (Global Compact) szerinti alapelvek
​​​​​​​

Emberi jogok

1. sz. alapelv: A vállalatok kötelesek támogatni és tiszteletben tartani a nemzetközi emberi jogok védelmét.

2. sz. alapelv: A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy ne váljanak bűnrészessé emberi jogok megsértésében.

Munkastandardok

3. sz. alapelv: A vállalatok kötelesek megóvni a gyülekezési szabadságot és a kollektív tárgyalások folytatására való jog hatékony elismerését.

4. sz. alapelv: A vállalatoknak ki kell állniuk a kényszermunka minden formájának felszámolásáért.

5. sz. alapelv: A vállalatoknak ki kell állniuk a gyermekmunka megszüntetéséért.

6. sz. alapelv: A vállalatoknak ki kell állniuk a foglalkoztatás és a kereső tevékenység során történő hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséért.

Környezetvédelem

7. sz. alapelv: A vállalatoknak a környezeti problémák kezelése során az elővigyázatosság elvét kell követniük.

8. sz. alapelv: A vállalatoknak kezdeményezően kell fellépniük a fokozott környezettudatosság támogatása érdekében.

9. sz. alapelv: A vállalatoknak fel kell gyorsítaniuk a környezetbarát technológiák kifejlesztését és elterjedését.

Korrupcióellenes küzdelem

10. sz. alapelv: A vállalatoknak fel kell lépniük a korrupció minden formája ellen, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is.